Loyihalar

Toshkent davlat pedagogika universitetida bajarilayotgan loyihalar

TOShKENT  DAVLAT  PEDAGOGIKA UNIVERSITETIDA  BAJARILAYoTGAN  LOYIHALAR HAQIDA UMUMIY  MA’LUMOTLAR

Loyiha shifri va nomi

Loyiha rahbari

Jamoa a’zolari ismi sharifi

Jamoa a’zolarining lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni

ITIdagi vazifasi

1. F-2-07. Quyosh toji yorug‘ nuqtala-rining evolyusiyasi va chaqnash mexanizmlari-ning ilmiy-uslubiy tadqiqi   Sattarov I.   Sattarov I. Sherdanov Ch.T. Karachik N.V. Sattarova B.J. Minenko Ye.P. Tillaboev A.M. f.-m.f.d., prof. f.-m.f.n., dos. f.-m.f.n., dos. p.f.n., dos. tadqiqotchi o‘qituvchi Rahbar, bosh.i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.
2. F-4-27. Topologik fazolar kategoriyasida harakatla-nayotgan ba’zi kovariant funktorlarning topolo-gik va kardinal xossalarini tadqiq qilish Beshimov R.B.   Beshimov R.B. Abdullaev R.Z. Jo‘raev T.F. Zaitov A.A. Madirimov M.M. Davletov D.E. Djabborov G‘.F. Xo‘jaev A.A. Muxamadiev F.G. Mamadaliev N.K. Jo‘raev R.M. Tursunova Z.O. f.-m.f.d., prof. f.-m.f.d., prof. f.-m.f.n., dos. f.-m.f.n., dos. f.-m.f.n., dos. f.-m.f.n., dos. f.-m.f.n., dos. o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi Rahbar, bosh.i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.
3. YoA1-OT-0-21684. Barkamol shaxs tarbiya-sida Maxmud Zamaxshariy asarlarining ahamiyati Sulaymonova N. Sulaymonova N. Sulaymonova K.A. Sulaymonova Z.A. filol.f.n., dos. tadqiqotchi tadqiqotchi Rahbar, bosh.i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.
4. YoA1-OT-0-80469. Yoshlarda atrof olamdagi tartib va tarkibiy tuzilish mukammalligini his etish qobiliyatini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy imkoniyatlarini tadqiq qilish Ergashev P.S.   Ergashev P.S. Alimbaeva Sh.T. Kuchkarov D.N. psixol.f.n., dos. psixol.f.n. tajr.o‘rgan.tadq.   Rahbar, bosh.i.x. ijrochi, katta  i.x. ijrochi, katta  i.x.  
5. YoA-1OT-0-19918.  Maktabgacha yoshdagi bolalarda deprivatsiyaning psixologik xususiyatlari HikmatulaevaR Hikmatullaeva R. Yakubova G.A. psixol.f.n., dos. KIXI Rahbar, bosh.i.x. ijrochi, kichik i.x.
6. YoA1-OT-0-16695 YoA1-4. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limida maxsus fan o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini elektron o‘quv-metodik materillar orqali rivojlantirish To‘rabekov F. To‘rabekov F.S. Qodirov H.Sh. Isyanova A.R. Mamatov D.N. p.f.n. o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi Rahbar, bosh.i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.  
7 A-1-16. Imkoniyati cheklangan o‘quvchi-larda kasbiy qiziqishlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Nishanova Z.   Nishanova Z.T. Kamilova N.G‘. Jalolova M.T. Alimbaeva Sh.T. Xolnazarova M.X. Muxsieva A.Sh. psixol.f.d., prof. psixol.f.n., dos. o‘qituvchi psixol.f.n. psixol.f.n. p.f.n. Rahbar, bosh i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.
8 A-1-61 Ko‘rish imkoniyati cheklangan talabalar uchun tilshunoslik fanlari bo‘yicha audiokitob ta’minotini yaratish Kurbanova M.   Kurbanova M.A. Lutfullaeva D.E. Saparniyazova M. Axmedova N.N. Aripov I.I. fil.f.n. fil.f.d., prof. fil.f.n. magistr texnik xodim Rahbar, bosh i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq.
9 A-1-56. Maktab o‘quvchilarida diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik diagnostikasi hamda uning maxsus psixokorreksiyasi Rasulova Z.A Rasulova Z.A  Nishanova Z.T. Yakubova G.A. Asqarova N.A. Botirov B.M. Umarova M.X. psixol.f.n., dos. psixol.f.d., prof. KIXI o‘qituvchi psixol.f.n. p.f.n. Rahbar, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x. tajriba ort. tadq. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.
10 A-1-23. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchi-lari uchun matematikadan multimediali dars ishlanmalar majmuasini yaratish Abdullaeva B.   Abdullaeva B.S. Sadikova A.V.. Muxitdinova N. Xalikov A.A. Toshpulatova M.I. Raximova F.A. Mardieva K.T. Urazova Z.M. Jumaev M.E. Sultonov M.M. Voxidova N.X. Jumanova Z.R. Jo‘raeva M.B. Xaydarova M.X. Sadikov R.M. Abduvalieva D.N. Mamatkarimova L p.f.d., prof. p.f.n., dos. p.f.n. p.f.n., dos. KIXI o‘qituvchi o‘qituvchi p.f.n. p.f.n., dos. katta o‘qituvchi p.f.n. o‘qituvchi magistr magistr talaba talaba talaba Rahbar, bosh i.x. ijrochi, katta  i.x. ijrochi, katta  i.x. ijrochi, katta  i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq.
11 A-1-30. Milliy timsollar va ramzlar ensiklopediyasini nashrga tayyorlash Mansurov O‘. Mansurov O‘.N. Bulatov S.S. Shobaratov P. Soipova M.S. t.f.n. p.f.d., prof. katta o‘qituvchi talaba Rahbar, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, katta i.x. tajriba ort. tadq.
12 A-1-118. Navoiy obrazining tasvir va talqinlariga oid o‘quv qo‘llanmasini tayyorlash va nashr etish Ashurova G. AshurovaG. Qayumov A. Homidiy H. Haqqul I. To‘xliev B. Qahramonov Q. Mullaxo‘jaeva K. Adilova D. Mirazizov A. Gulyamova Z. Yuldasheva N. fil.f.n. fil.f.d., prof. fil.f.d., prof. fil.f.d., prof. fil.f.d., prof. fil.f.d. fil.f.n. o‘qituvchi katta o‘qituvchi o‘qituvchi magistr Rahbar, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x..
13 A-1-197. Ingliz va nemis tillarini o‘rganish bo‘yicha o‘quv-uslubiy modullardan (O‘UM) foydalanish va ularni takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari Yuzlikaev F.R. Yuzlikaev F.R. Kim O.A. Latipov O.J. Babaeva Z.S. Lvova I.S. Yelkin D.Yu. Xegay M.V. p.f.d., prof. fil.f.n. fil.f.n. katta o‘qituvchi katta o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi Rahbar, bosh i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x.
14 A-1-230. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” darsligi va “Ekologik o‘lkashunoslik” o‘quv-metodik qo‘llanmasini tayyorlash Avazov Sh. Avazov Sh. Tursunboeva G. Avazova S.Sh. p.f.n., dos. b.f.n., dos. magistr Rahbar, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x.  
15 A-1-197. Navoiy adabiy-pedagogik qarash-larining o‘rni va ahamiyatini tadqiq etish   To‘xliev B. To‘xliev B. Homidiy H. Qilicheva K.Yu. Mullaxo‘jaeva K. Yusupova D.R. Mamadalieva Z.U. Tojiboeva O.T. Jo‘raeva H.B. Axmedova H.T. To‘xlieva D.B. Abdurahmonova O fil.f.d., prof. fil.f.d.,prof. p.f.d. fil.f.n. fil.f.n. fil.f.n. o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi o‘qituvchi Rahbar, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq.
16 I-1-21. Favqulodda vaziyatlardan muhofazalanishning davlatlararo ahamiyat kasb etishi va uning ta’lim muassasalarida o‘qitili-shiga oid o‘quv qo‘llanma tayyorlash Xoliqov I. Xoliqov I. Sobirova M.A. Isyanov R.G. Norboev A.O. Yakubova S.H. t.f.d., prof. f.f.n. p.f.n., dos. katta o‘qituvchi o‘qituvchi Rahbar, bosh i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x.
17 KA-1-003. Yoshlarda vatanparvarlik dunyoqarashini shakllantirishning ilmiy-pedagogik texnologiyalari yagona tizimini ishlab chiqish Nosirxo‘jaev S. Nosirxo‘jaev S. Agzamxodjaeva S. Lafasov M. Dosanov N. t.f.d., prof. f.f.d. t.f.n., dos. fil.f.n., dos. Rahbar, yetakchi i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.