“Boshlang`ich sinflarda matematikadan mustakil ishlarni tashkil yetish” nomli magistrlik dissertatsiyasi

Kafedra :“Boshlang‘ich ta’lim metodikasi

О‘quv yili: 2012 -2013

Magistrant : Soliyeva Gavxar Shavkatovna

Ilmiy rahbar: p.f.d.prof. Abdullayeva B.S. .

“ Boshlang‘ich sinf larda matematikadan mustakil ishlarni tashkil yetish” nomli

MAGISTRLIK DISSERTATSIYASIGA ANNOTATSIYASI

Mavzuning dolzarbligi: Prezidentimiz I.A.Karimov о‘z asarlarida “Yoshlar uchun,ular chin inson,о‘z diyorimiz,о‘z mamlakatning chinakam vatanparvarlari bо‘lib о‘sishlari uchun faol kurashmog‘imiz lozim”- deb ta’kidlaganlar.Shuning uchun biz yoshlarni tarbiyalashda boshlang‘ich sinf о‘qituvchilarining ma’suliyatiga yuklatilganligini aytishimiz darkor. Boshlang‘ich sinf larda matematikadan mustakil ishlarni tashkil yetish. deb nomladik

Ishning maqsadi: umumiy о‘rta ta’lim maktablarida Boshlang‘ich sinf larda matematikadan mustakil ishlarni tashkil etish metodikasini ishlab chiqish/

Ishning vazifalari: 1. pedagogik texnologiya nazariyasining umumiy asoslari, ya’ni pedagogik texnologiya haqida tushuncha,boshlang‘ich ta’lim tizimiga pedagogik texnologiyalarni joriy etishni о‘rganish. Matematika о‘qitish jarayonida boshlang‘ich sinf о‘quvchilarining intellektual qobiliyatini rivojlantirishning hozirgi kundagi nazariy va amaliy holatini tahlil qilish. 2. Boshlang‘ich sinf о‘quvchilarida intellektual qobiliyatni rivojlantirishd a pedagogik texnologiyalardan foydalanish.

Tadqiqot obyekti: umumiy о‘rta ta’lim maktablarining1-4-sinflarida о‘qitish jarayoni.

Tadqiqot predmeti:1-4 -sinf matematika darslarida Boshlang‘ich sinf larda matematikadan mustakil ishlarni tashkil yetish .

Tadqiqotning nazariy ahamiyati: Boshlang‘ich sinf larda matematikadan mustakil ishlarni tashkil yetishda zamonaviy pedagogik texnologiyal ar idan foydalanish metodikasi nazariy asoslarini yaratishdan iborat.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati: 1-4 sinf о‘quvchilarida boshlang‘ich sinf larda matematikadan mustakil ishlarni tashkil yetish mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyal ar idan foydalanish metodikasi bо‘yicha ishlab chiqilgan metodikadan bо‘lajak boshlang‘ich sinf о‘qituvchilari foydalanishlari mumkin.