5110600 - Tarix o`qitish metodikasi

5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tarix bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tarix bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, muzeylar, arxivlar, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110600-Tarix ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110600 – Tarix  o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida tarix o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; -        ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash; -        muzeylarda: ekskursovod, ilmiy xodim, saqlovchi bo‘lib ishlash; davlat arxivlarda:ilmiy xodim, saqlovchi, arxivarius bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
Педагогика таълим сохаси -ДТС-2015 Государственный стандарт Узбекистана.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Бабаходжаева Лола Маратовна


qitish metodikasi malaka talablari.pdf - Malaka talablari
by Бабаходжаева Лола Маратовна


5110600-тарих укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна


5111600-миллий гоя, маънавият асослари ва хукук таълими.pdf - O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна


5112200-иктисодий билим асослари укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна


5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Археология.Этнология Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Жахон тар. Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Жахон цив-ялари тарихи Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Маркази Осиё геог Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Ўзб тар Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


+++ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by МАМАТКУЛОВ ДОНИЁР АНВАРОВИЧ


5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110600-Тарих укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110600-Тарих ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.03-Жахон тар. Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.06-Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


lkash va turizm. Fan dasturi 2018-19.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.01-Ўзбекистон тарихи Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.03-Археология.Этнология Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.04-Tarix fanining nazariy masalalari. Fan dasturi 2018-19.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.05-Mar Os qad yozma yodgor. Fan dast. 4 kurs 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110600-Тарих малака талаблари 2020.PDF - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110600-Тарих 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.03-Жахон тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.04 Ўзбекистон тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.05-Ёрдамчи тарих 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.06-ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИЯ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.07-Тарихий улкашунослик ва туризм 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.08-Манбашунослик тарихшунослик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.09 Тарих фанининг назарий асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.10 Ўзбек давлатчилиги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.01-ТАРИХ ВА ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ УКИТИШ МЕТОДИКАСИ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.02 Археология. Этнология 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.03-Музейшунослик ва архившунослик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.04 Ўзбекистон шаҳарлари тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.05-МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛКЛАРИ ТАРИХИ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda