5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun tasviriy san’at va muhandislik grafikasi bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110800 –Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrning kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun tasviriy san’at va muhandislik grafikasi bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari (5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – ta’lim jarayonida mos umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi o‘quv-tarbiya jarayoni, ishlab chiqarishda tasviriy san’at va muhandislik grafikasi. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110800 – Tasviriy san’at va muhanlislik grafikasita’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida pedagogik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • Ishlab-chiqarish (san’at va muhandislik);
  • Ijtimoiy va jamoa sohasida;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi.              4.4 Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110800 –Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyati: -  O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida tayyorgarlik yo‘nalishida nazarda tutilgan o‘quv fanlari bo‘yicha nazariy mashg‘ulotlarni o‘tkazish; -  O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida tayyorgarlik yo‘nalishida nazarda tutilgan o‘quv fanlari bo‘yicha amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini, jumladan o‘quv ustaxonalarida, o‘tkazish; -  zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanib nostandart o‘quv mashg‘ulotlarini ishlab chiqish va o‘tkazish; -  o‘qitilayotgan fanlar bo‘yicha darslarni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan o‘quv-metodik hujjatlarni shakllantirish va tuzish; -  o‘qitilayotgan fan bo‘yicha mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun o‘qitishning texnik vositalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish; -  mustaqil ta’lim va ijodiy izlanish natijasida o‘qitilayotgan fan hamda pedagogik faoliyat sohasidagi metodlar, vositalar va shakllar sohasilarida o‘z-o‘zini muntazam takomillashtirib borish.                tarbiyachilik faoliyati: -    umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; o‘quv-metodik faoliyati: -   mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; Ishlab-chiqarish (san’at va muhandislik) faoliyati: - ijodkor-usta: san’at va muhandislikning barcha turlari, janrlari va texnikalarida bosma mahsulotlarni bezash, turli adabiy asarlarni illyustratsiyalash, barcha ko‘rinishdagi plakatlarni jumladan reklama plakatlari yaratish, zamonaviy  xattotlik va miniatyura asarlari yaratishi; - rahbar-ijrochi: madaniy-ma’rifiy, badiiy ishlab chiqarish, ta’mirlash ishlarini bajarishga moslashishi; -  kasbiy etika kodeksiga rioya qilish. Ijtimoiy va jamoa sohasidagi faoliyati: -  ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ishlab chiqarish jarayonlari va resurslarini rejalashtirish; -  axborot texnologiyalar tizimini yaratish va ulardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish jarayonlari monitoringi va sifatini baholash metodlari va mexanizmlarini ishlab chiqish; -  atrof-muhitni muhofaza qilish va mehnat xavfsizligi talablariga mos kelishi borasida ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilishda ishtirok etish. ilmiy-tadqiqot faoliyati: -   pedagogik eksperimentlar o‘tkazish va uning natijalarini qayta ishlash. o‘rnatilgan tartiblarda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari, kasb-hunar ta’limi, shuningdek malaka oshirish va kadrlarni qayta tayyorlash kurslarida ishlashi mumkin.  O`quv me`yoriy hujjatlar
TS fanlari zam tenden.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


ts va mg.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5110800-Тасвирий саньат ва мухандислик графикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Chizma geomtriya.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


KG.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


akad qalam rang.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


qitish met2.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


qalamtasvir.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


rangtasvir.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


TS metodol.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


TS va MG met.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


ts va mg.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5110800-Тасвирий саньат ва мухандислик графикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110800-Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (2).pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.08-TS va MG матем.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.04-qalamtasvir.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.05-rangtasvir.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.05-TS va MG met.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110800_Тасвирий_санъат_ва_мухандислик_графикаси_малака_талаблари (4) 2020.PDF - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.07-Пластик анатомия 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


at 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.03-Тасвирий санъатни ўқитиш методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.04-Чизмачилик_фанини_ўқитиш_методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.04-Чизмачилик_фанини_ўқитиш_методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.05-Тасвирий санъат тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.06-Ҳайкалтарошлик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.07-Амалий безак санъати 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.08-График тасвирлаш асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.09-Мухандислик компютер графикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.01-Қаламтасвир 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.02-Рангтасвир 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.03-Чизмачилик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.04-Чизма геометрия 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda