5110900 - Pedagogika va psixologiya

5110900 – Pedagogika va psixologiya   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

5110900 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

 4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110900 – Pedagogika va psixologiya   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 

 

 

4.2Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari

5110900 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, pedagogik-psixologik tadqiqot metodlari. 

 

 

 

4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110900 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z pedagogik-psixologik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         pedagog-psixolog;

·         o‘qituvchilik;

·         tarbiyachilik;

·         o‘quv-metodik;

·         ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 

 

4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110900 – Pedagogika va psixologiya  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: – pedagog-psixolog: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar hamda kasb-hunar kollejlarida pedagog-psixolog va ijtimoiy pedagog bo‘lib ishlash; -  o‘qituvchilik: akademik litseylar hamda kasb-hunar kollejlarida pedagogika va psixologiya o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -  tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -  o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
ped-psix.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


ped-psix.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5110900-педагогика ва психология УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5110900-педагогика ва психология УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


ижтимоий педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


киёсий педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


оила педагогикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


оила педагогикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Пед илмий тад, методологияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Пед илмий тад, методологияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


пед, ва психол.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


педагогик антропология.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


педагогик компетентлик.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Педагогик махорат.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


педагогик технология.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


педагогика назарияси ва тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


тарбияыий ишлар методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Умумий психология 2018-19.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


общаяПП19.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Ривожланиш психологияси 2018-19.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Пси развития 1 курс 2 семестр 2018.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


2-курс Psixogigiena.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


психогигиена 2018.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


2-курс ИП.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


иш. иш 2 узб.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Шахс психология ишчи дастур 2018.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


оила ишчи дастур 18-19 янги2.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Ps xizmat-2018.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3-курс психол ў_итиш 2018-19 ишчи.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3-курс ПТА.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


IJTIMOIY-PSIXOLOGIK ISH 3к.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


рп социальная 2018.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


психогигиена 2018.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Новый рп 2 курс возрастная 2018.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


пс диагностика 2018 2 курс.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Психодиагностика ва экспериметал 2018 учун.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


иж. иш 2крус.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3-курс. КОНФЛИКТ.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


семья 18 3 курс.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


СЛУЖБА 2018 3 курс.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Психология личности.спец. прог.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


МПТР 2017 3 курс.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


МПП -3 курс 2018.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


иж. иш 3 рус.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


касбга йўналтириш 2017-18.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


МПП 2018 4 курс.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


профориент 18 4 курс.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Х.О.Б. 4 рус.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


ОНФ психология.pdf - Fan dasturlari
by МАМАТКУЛОВ ДОНИЁР АНВАРОВИЧ


5110900-педагогика ва психология УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110900-Педагогика ва психология.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110900 – Педагогика ва психология-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.09-матем.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.01-педагогика назарияси ва тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.02-психология назари ва тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.03-ижтимоий педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.04-оила педагогикаси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.05-педагогик конфликтология.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.06-киёсий педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.07-тарбияыий ишлар методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.08-ижтимоий психолгия.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.09-оила психолгияси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.10-психологик тренинг асослари.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


2.11-ривожланиш психол. ва педагогик-психол.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.03-пед ва псиол фан ўқит. методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.04-психодиагностика ва экспериментал психология.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.05-психологик хизмат асослари.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


3.06-хулқи оғишган болалар психол.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110900-Педагогика ва психология МТ 2020.PDF - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5110900-Педагогика ва психология2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.01-Психология_назарияси_ва_тарихи_фан_дастури 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.03-психодиагностика_ва_экспериментал_психология_ф_д 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.04-Ижтимоий психология фан дастури 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.05-Оила психологияси ф.д 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.06-pedagogika nazariyasi va tarixi 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.07-ijtimoiy pedagogika 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.08-oila pedagogika 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.09-tarbiyaviy ishlar metodikasi 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.10-pedagogik mahorat 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.11-психофизиология фан дастури 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.01-Психологик хизмат асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.02-qiyosiy pedagogika 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.03-хулки_оғишган_болалар_пихологияси_ф_д 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


qitish metodikasi 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.05-pedagogik konfelektologiya 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


3.06-pedagogik texnologiya 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda


2.08-Мактабгача мусиқий-эстетик таълим назарияси ва методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda