5111100 - Musiqa ta’limi

5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111100 Musiqa   ta’limi ta’limi yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111100 Musiqa ta’limi ta’limi yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, musiqa о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111100 – Musiqa   ta’limi  ta’limiyо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.
  • Madaniy-oqartuv ishlariga moslashish

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111100 Musiqa   ta’limi    òàúëèìè yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -       о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida musiqa о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -       tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi (musiqa raxbari) bо‘lib ishlash; -       о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; -       ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.   -   madaniy-oqartuv ishlariga moslashish: madaniyat uylari, musiqiy konsert birlashmalari (О‘zbeknavo va viloyat filiallari qoshida)  da ijrochi xonanda va  sozanda  mutaxasissi  bо‘lib ishlash.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5111100 Мусиқа таълими ДТС 2014.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5111100 – Мусиқа таълими 2017.21.04..pdf - Malaka talablari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5111100-Мусиқа таълими йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5111100 – Мусиқа таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5111100-Мусика таълими -2016.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Анъанавий хонандалик 2018 Мусиқа.PDF - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Вокал ва замонавий мусиқа.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Дрижиёрлик 2018 Мусиқа.PDF - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Мусиқа назарияси.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


ноталаштириш ва компютер дастурларида ишлаш.PDF - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


ўзбек халқ мусиқа ижоди.PDF - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Хор ва хоршунослик 2018 Мусиқа.PDF - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Чолғу ижрочилиги ва ансамбли.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Касбий фаолиятнинг тасинифи.docx - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5А111101-Мусиқа таълими мутахассислиги бўйича магистрларнинг тайёргарлик даражаси.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Мусиқа таълими ДТС МАГ талаблари.pdf - Malaka talablari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


MUSIQA PЕDAGOGIKASI TARIXI.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


MUSIQIY ASAR TAHLILI MUAMMOLARI.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


MUSIQIY-PEDAGOGIK TA`LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


NAZARIY MUSIQASHUNOSLIK 2.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


ZAMONAVIY O`ZBEK VA XORIJIY MUSIQA 2.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Ижрочилик махорати асослари.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Мусиқа асарлари тахлили муаммолари.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Мусиқа педагогикаси.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Мусиқа санъати йўналишларининг ривожланиш муаммолари.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Мусиқашунослик тарихи ва назарияси.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5А111101-Мусиқа таълими ва санъат 2017.pdf - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


5111100 – Мусиқа таълими.PDF - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Документ Microsoft Office Word.docx - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Таълим йўнилиши ва мутахассислигида ўқиш истагида бўлганлар учун маъулмот.docx - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Топшириладиган хужжатлар.docx - O`quv rejalari
by Панжиев Курбонниёз Бердиевич


Бакалавр.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


Бакалавр.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5А111101-Мусика таълими ва санъат УР-2018.pdf - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5111100-Мусика УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Ijrochilik maxorati.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Musiqa asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Musiqa pedagogika.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Вокал.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Қўшимча чолғу.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Мактаб репертуари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


мусиқа назарияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Мусиқа таълими йўналишларининг.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


мусиқашунослик.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Математика.pdf - Fan dasturlari
by Xalikov A'zam Abdusalomovich


5111100-Мусика УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


5111100-Мусика таълими (2).pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


5111100 – Мусиқа таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.09-MatematikaЖМ.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


2.04-Мактаб репертуари.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


2.07-Қўшимча чолғу.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


2.10-Вокал.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич


3.01-мусиқа назарияси.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла Хамидуллаевич