5111300 - Ona tili va adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti)

5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qozoq tili va adabiyoti о‘qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qozoq tili va adabiyoti о‘qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, qozoq tili va adabiyoti, arab  grafikasi. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlarini yuritishi mumkin: - о‘qituvchilik; - tarbiyachilik; - о‘quv-metodik; - ilmiy-tadqiqot. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti)ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari bilan shug‘ullanishi mumkin: - о‘qituvchilik: akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, umumta’lim maktablarida qozoq tili va adabiyoti fani о‘qituvchisi; - tarbiyachilik: maktabdan tashqari muassasalarda faoliyat; - о‘quv-metodik: ushbu yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist ; - ilmiy-tadqiqot: о‘quv jarayoni bilan bog‘liq jarayonni о‘rganuvchi ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishi mumkin.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5111300-Қозоқ тили.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111300-она тили ва адабиет( козок) УР -2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Анализ.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Вьиведения.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Карейский язик.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Корейский латаратура.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Лексология.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Основи тератори.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Основий.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Практика.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Соврименний латаратуре язик.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Стилистика.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Страновединий.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5111300-она тили ва адабиет( козок) УР -2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.03-Она тилин укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.04-Адабиётни укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.05-Умумий тилшунослик.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.07-Қозоқ диалектологияси.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.08-Халқ оғзаки ижоди.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.09-Адабиётшунослик асослари.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.10-Қозоқ адабиёти тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.01-Тил тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.03-Абайшунослик.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.04-Бадиий матн таҳлили.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


Yana o`qing