5110500 - Geografiya о‘qitish metodikasi

5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun geografiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun geografiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, kartografik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110500 - Geografiya о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -  о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida geografiya о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -  tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -  о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич


nalishining malaka talablari.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


M).PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Геология.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5110500-География укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


геоморфология ва антропоген ландшафт.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


геоэкология аослари.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


конструктив география.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Тупроқлар географияси.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


умумий йер билими.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


худудий ишлаб чиқариш мажмуалари.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Malaka talabi.PDF - Malaka talablari
by Алимкулов Нусратилло Рахманкулович


Umumiy er bilimi.PDF - Fan dasturlari
by Алимкулов Нусратилло Рахманкулович


5110500-География укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5110500-География укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5110500-География ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.10-Физика (био, геог).PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.04-умумий ер билими-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.05-геоглогия-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.06-тупроклар географияси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла