Ilmiy maqolalar

AXBOROT – KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VOSITASIDA TASVIRIY SAN’AT TA’LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH





Махкамова халкаро конференция макола1.pdf

published at: АРХИТЕКТУРА-ҚУРИЛИШ СОҲАЛАРИ ҲАМДА БАДИИЙ ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИЯНИНГ ЎРНИ мавзусидаги архитектура-қурилиш, тасвирий санъат ҳамда чизмачилик таълим сохасидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари ТОШКЕНТ 2019 ,
published year: 0 ,
post date: 2020 yil 26 fevral