Ilmiy-metodik faoliyat

О научно-методической деятельности кафедры

Kafedra professor-o`qituvchilari tomonidan nashr etilgan darslik, o`quv va uslubiy qo`llanmalar. 1. Ayupov Sh.A., Berdiqulov M., Turgunbaev R.M. Funktsiyalar nazariyasi. Darslik, T.: «O`AJBNT». Markazi 2004, 9 b.t. 2. Turgunbaev R.M., Sh.Ismailov, O.Abdullaev. Differentsial tenglamalar kursidan misol va masalalar to`plami. O`quv qo`llanma. TDPU 2007 5,2 b.t. 3. Toshmetov O`., Turgunbaev R.M., Saydamatov E. Matematik analiz. 1-qism. Darslik, TDPU 2008. 18 b.t. 4. Turgunbaev R.M. Matematik analiz. 2-qism Darslik, TDPU 2008 8,5 b.t. 5. Sh.Ayupov, M.Berdiqulov, Turgunbaev R.M. Funktsional analiz. O`quv qo`llanma. TDPU 2008. 5 b.t. 6. Sh.Farmonov, Turgunbaev R.M., N.Parpieva, L. Sharipova. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. Darslik, T.: “Tafakkur bo`stoni”. 2012 207b. 7. G.Muxamedova, M.Atiyazova, A.Akmalov, Z.Tursunova, D.Bayzakova, N.Eshpo`latov, N.Parpieva, Q.Jumaniyozov, D.Davletov, J.Saparbaev. Matematika. O`quv qo`llanma. TDPU 2013 400b. 8. Sh.Ayupov, M.Berdiqulov, R.M.Turgunbayev. Matematik analiz (Funksional analizga kiriSh). O`quv qo`llanma. TDPU 2014 132b. 9. Turgunbaev R.M., Artiqboeva Z. Matematika o`qitish metodikasi fanidan o`quv-metodik topshiriqlar to`plami o`quv-uslubiy qo`llanma, TDPU 2003 3,9 b.t. 10. Turgunbaev R.M. Analitik funktsiyalar nazariyasidan misol va masalalar yechish. Uslubiy qo`llanma. TDPU. 2004. 4,2 b.t. 11. Islomov B., Turgunbaev R.M. Matematik tahlil. Mustaqil ta`lim uchun metodik ko`rsatmalar metodik ko`rsatma TDPU 2005. 3,3 b.t. 12. Turgunbaev R.M Matematik analiz. Bir o`zgaruvchili funktsiyaning differentsial hisobi uslubiy qo`llanma TDPU 2006 y. 6,1 b.t. 13. Turgunbaev R.M., R.Qoshnazarov. Matematik analizning ba`zi elementar matematika masalalarini yechishga tatbiqi. Metodik qo`llanma. TDPU 2008 y. 3,8 b.t. 14. Turgunbaev R.M., Yo`ldoshev E. Matematik analizdan misol va masalalar yechish. Metodik qo`llanma TDPU 2006 5,6 b.t. 15. Toshmetov O`., Turgunbaev R.M. Matematik analizdan masalalar to`plami, 1-q. metodik qo`llanma TDPU 2006 6,5 b.t. 16. Turgunbaev R.M., A.Primqulova, G.Eshonchaeva, Sh.Ismailov. Maple da matematik masalalarni yechish metodlari. Metodik qo`llanma. Angren 2009 5,5 b.t. 17. Turgunbaev R.M., I.Raximov. Iqtidorli talabalar uchun matematik analizdan masalalar to`plami, 1-qism metodik qo`llanma TDPU 2010 1,5 b.t. 18. Turgunbaev R.M. Kompleks sonlar metodi. Metodik qo`llanma TDPU 2010 3,3 b.t. 19. Turgunbaev R.M., I.Allambergenov. Ketma-ketliklar. Metodik qo`llanma. TDPU 2010 4,5 b.t 20. O`.Toshmetov, Turgunbaev R.M. Matematik analizdan misol va masalalar to`plami, 2-qism metodik qo`llanma TDPU 2010 3 b.t. 21. Turgunbaev R.M., I.K.Raximov, T.Y.Narchaev. Bitiruv malakaviy ishni bajarish va himoya qilish bo`yicha metodik ko`rsatmalar. Metodik qo‘llanma TDPU 2010. 22. Turgunbaev R.M., Sh.Abdieva. Matematik analizning asosiy tushunchalarini o‘qitishda grafikga oid masalalardan foydalanish. Metodik qo‘llanma TDPU 2011, 56b. 23. Turgunbaev R.M., J.Tayirov. Urinmaga doir masalalar. Metodik qo‘llanma TDPU 2011 60b 24. Turgunbaev R.M., I.Allambergenov Limitlar nazariyasi. Metodik qo‘llanma Nukus. QDU 2012 172b. 25. Turgunbaev R.M., T.Narchaev. (NavDPI) Matematikaliq analiz. Differentsialdiq yesepteu. Metodik qo`llanma. TDPU 2012 123b. 26.Тургунбаев Р., Абдиева Ш. Математикадан кўргазмали маълумотнома. Методик қўлланма. Тошкент. ТДПУ, 2013 198б. 27.Тургунбаев Р., Қошназаров Р., Рахимов И. Математик анализ. Мустақил таълим бўйича методик кўрсатма. 1 семестр. Методик кўрсатма. Тошкент. ТДПУ, 2013, 43 б. 28.Тургунбаев Р., Қошназаров Р., Рахимов И. Математик анализ. Мустақил таълим бўйича методик кўрсатма. 3 семестр. Методик кўрсатма. Тошкент. ТДПУ, 2013 43 б. 29.Тургунбаев Р., Рахимов И. Математик анализ бўйича курс иши методик кўрсатма. Методик кўрсатма. Тошкент. ТДПУ, 2013 20 б. 30. Тургунбаев Р., Нагорный А. Математический анализ (Введение в анализ). Методическая рекомендация по сам.раб. Методик кўрсатма. Тошкент. ТДПУ, 2013, 48c. 31. R.Turgunbayev, Sh.Ayupov, M.Berdiqulov Matematik analiz (Funksional analizga kirish) O’quv qo’llanma (O‘zR OO’MTV 2013.20.12. №484 rr.484-127) 2014. Т.ТДПУ 126 b. 32.Тургунбаев Р., Математикалық анализ. І том. O’quv qo’llanma (O‘zR OO’MTV 2014.06.09. №220 rr.220-002) 2014. T. “ABU MATBUAT-KONSALT” 341 b. (20 b.t.) 33.Тургунбаев Р., Тошметов Ў. Сайдаматов Э. Мадиримов М.Математик анализ (1-қисм) Дарслик (Рухсатнома 2015 й. 2- февраль 32- сонли буйруқ) Тошкент. “Extremum-Press”, 2015. 408-b. 34.Тургунбаев Р., Математикалық анализ. IІ том. O’quv qo’llanma T. “ABU MATBUAT-KONSALT”, 2015-400 б. 35.Turgunbayev R., Jo’rayeva I.B. Qavariq funksiyalar va ularning elementar matematika masalalarini yechishga tatbiqlari bosma Metodik qo’llanma. T.: “Abu matbuot-konsalt”. 2016 43 b. kafedra a'zolaridan dotsentlar R.Turgunbayev, T.Jo'rayev, R.Madraximov, N.Parpiyeva, G.Muxamedova, katta o'qituvchilar R.Qoshnazarov, A.Xo'jayev, o'qituvchi Z.Tursunovalar Universitet qoshidagi Malaka oshirish va qayta tayyorlash markazida muvaffaqiyatli malaka oshirib keldi. Kafedra a'zolari yettita bakalavriat ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan fanlar bo'yicha xorijiy adabiyotlar bilan boyitilgan, yangi talabdagi UMM yaratdilar.


Yana o`qing