5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun tasviriy san’at va muhandislik grafikasi bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110800 –Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrning kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun tasviriy san’at va muhandislik grafikasi bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari (5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – ta’lim jarayonida mos umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi o‘quv-tarbiya jarayoni, ishlab chiqarishda tasviriy san’at va muhandislik grafikasi. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110800 – Tasviriy san’at va muhanlislik grafikasita’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida pedagogik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • Ishlab-chiqarish (san’at va muhandislik);
  • Ijtimoiy va jamoa sohasida;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi.              4.4 Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110800 –Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyati: -  O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida tayyorgarlik yo‘nalishida nazarda tutilgan o‘quv fanlari bo‘yicha nazariy mashg‘ulotlarni o‘tkazish; -  O‘MKHT tizimining mos ta’lim muassasalarida tayyorgarlik yo‘nalishida nazarda tutilgan o‘quv fanlari bo‘yicha amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini, jumladan o‘quv ustaxonalarida, o‘tkazish; -  zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanib nostandart o‘quv mashg‘ulotlarini ishlab chiqish va o‘tkazish; -  o‘qitilayotgan fanlar bo‘yicha darslarni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan o‘quv-metodik hujjatlarni shakllantirish va tuzish; -  o‘qitilayotgan fan bo‘yicha mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun o‘qitishning texnik vositalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish; -  mustaqil ta’lim va ijodiy izlanish natijasida o‘qitilayotgan fan hamda pedagogik faoliyat sohasidagi metodlar, vositalar va shakllar sohasilarida o‘z-o‘zini muntazam takomillashtirib borish.                tarbiyachilik faoliyati: -    umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; o‘quv-metodik faoliyati: -   mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; Ishlab-chiqarish (san’at va muhandislik) faoliyati: - ijodkor-usta: san’at va muhandislikning barcha turlari, janrlari va texnikalarida bosma mahsulotlarni bezash, turli adabiy asarlarni illyustratsiyalash, barcha ko‘rinishdagi plakatlarni jumladan reklama plakatlari yaratish, zamonaviy  xattotlik va miniatyura asarlari yaratishi; - rahbar-ijrochi: madaniy-ma’rifiy, badiiy ishlab chiqarish, ta’mirlash ishlarini bajarishga moslashishi; -  kasbiy etika kodeksiga rioya qilish. Ijtimoiy va jamoa sohasidagi faoliyati: -  ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ishlab chiqarish jarayonlari va resurslarini rejalashtirish; -  axborot texnologiyalar tizimini yaratish va ulardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish jarayonlari monitoringi va sifatini baholash metodlari va mexanizmlarini ishlab chiqish; -  atrof-muhitni muhofaza qilish va mehnat xavfsizligi talablariga mos kelishi borasida ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilishda ishtirok etish. ilmiy-tadqiqot faoliyati: -   pedagogik eksperimentlar o‘tkazish va uning natijalarini qayta ishlash. o‘rnatilgan tartiblarda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari, kasb-hunar ta’limi, shuningdek malaka oshirish va kadrlarni qayta tayyorlash kurslarida ishlashi mumkin.  O`quv me`yoriy hujjatlar
TS fanlari zam tenden.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ts va mg.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5110800-Тасвирий саньат ва мухандислик графикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Chizma geomtriya.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

KG.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

akad qalam rang.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish met2.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qalamtasvir.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

rangtasvir.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

TS metodol.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

TS va MG met.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ts va mg.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110800-Тасвирий саньат ва мухандислик графикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110800-Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси (2).pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-TS va MG матем.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-qalamtasvir.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-rangtasvir.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-TS va MG met.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110800_Тасвирий_санъат_ва_мухандислик_графикаси_малака_талаблари (4) 2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Пластик анатомия 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

at 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Тасвирий санъатни ўқитиш методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Чизмачилик_фанини_ўқитиш_методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Чизмачилик_фанини_ўқитиш_методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Тасвирий санъат тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Ҳайкалтарошлик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Амалий безак санъати 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-График тасвирлаш асослари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Мухандислик компютер графикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Қаламтасвир 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Рангтасвир 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чизмачилик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Чизма геометрия 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

at.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60111200_Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Majburiy. Chizma geometriya ++.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Majburiy. Chizmachilik ++.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mediasavodxonlik_va_axborot_madaniyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ахборот технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Каламтасвир.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Рангтасвир.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Рангшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ТС ТАРИХИ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ТС технологияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Узбекистон ТС тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich