5111100 - Musiqa ta’limi

5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111100 Musiqa   ta’limi ta’limi yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111100 Musiqa ta’limi ta’limi yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, musiqa о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111100 – Musiqa   ta’limi  ta’limiyо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.
  • Madaniy-oqartuv ishlariga moslashish

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111100 Musiqa   ta’limi    òàúëèìè yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -       о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida musiqa о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -       tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi (musiqa raxbari) bо‘lib ishlash; -       о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; -       ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.   -   madaniy-oqartuv ishlariga moslashish: madaniyat uylari, musiqiy konsert birlashmalari (О‘zbeknavo va viloyat filiallari qoshida)  da ijrochi xonanda va  sozanda  mutaxasissi  bо‘lib ishlash.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5111100 Мусиқа таълими ДТС 2014.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100 – Мусиқа таълими 2017.21.04..pdf - Malaka talablari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100-Мусиқа таълими йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100 – Мусиқа таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100-Мусика таълими -2016.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Анъанавий хонандалик 2018 Мусиқа.PDF - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Вокал ва замонавий мусиқа.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Дрижиёрлик 2018 Мусиқа.PDF - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа назарияси.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

ноталаштириш ва компютер дастурларида ишлаш.PDF - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

ўзбек халқ мусиқа ижоди.PDF - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Хор ва хоршунослик 2018 Мусиқа.PDF - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Чолғу ижрочилиги ва ансамбли.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Касбий фаолиятнинг тасинифи.docx - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5А111101-Мусиқа таълими мутахассислиги бўйича магистрларнинг тайёргарлик даражаси.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа таълими ДТС МАГ талаблари.pdf - Malaka talablari
by Каримова Дилдора Анваровна

MUSIQA PЕDAGOGIKASI TARIXI.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

MUSIQIY ASAR TAHLILI MUAMMOLARI.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

MUSIQIY-PEDAGOGIK TA`LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

NAZARIY MUSIQASHUNOSLIK 2.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

ZAMONAVIY O`ZBEK VA XORIJIY MUSIQA 2.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Ижрочилик махорати асослари.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа асарлари тахлили муаммолари.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа педагогикаси.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа санъати йўналишларининг ривожланиш муаммолари.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқашунослик тарихи ва назарияси.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5А111101-Мусиқа таълими ва санъат 2017.pdf - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100 – Мусиқа таълими.PDF - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Документ Microsoft Office Word.docx - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Таълим йўнилиши ва мутахассислигида ўқиш истагида бўлганлар учун маъулмот.docx - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Топшириладиган хужжатлар.docx - O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Бакалавр.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

Бакалавр.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5А111101-Мусика таълими ва санъат УР-2018.pdf - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5111100-Мусика УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Ijrochilik maxorati.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Musiqa asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Musiqa pedagogika.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Вокал.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Қўшимча чолғу.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактаб репертуари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

мусиқа назарияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мусиқа таълими йўналишларининг.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

мусиқашунослик.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Математика.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111100-Мусика УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100-Мусика таълими (2).pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100 – Мусиқа таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-MatematikaЖМ.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-Мактаб репертуари.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Қўшимча чолғу.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Вокал.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-мусиқа назарияси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100-Мусиқа таълими 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100-мусиқа 2020.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-мусиқа назарияси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-мусиқа тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Ўзбек халқ мусиқа ижоди 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Дирижёрлик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Хор хоршунослик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Мусиқа ўқитувчисининг касбий компетентлтгт ва креативлиги 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Мактаб репертуари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Мусиқий ритмик харакатлар 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Вокал ва замонавий мусиқа 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Фортепиано ва қўшимча чолғу 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чолғу ижрочилиги ва ансамбли 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Анъанавий хонандалик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Мусиқа ўқитиш методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.Yosh anatomiyasi va fiz.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА