5111100 - Musiqa ta’limi

5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111100 Musiqa   ta’limi ta’limi yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111100 Musiqa ta’limi ta’limi yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, musiqa о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111100 – Musiqa   ta’limi  ta’limiyо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.
  • Madaniy-oqartuv ishlariga moslashish

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111100 Musiqa   ta’limi    òàúëèìè yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -       о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida musiqa о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -       tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi (musiqa raxbari) bо‘lib ishlash; -       о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; -       ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.   -   madaniy-oqartuv ishlariga moslashish: madaniyat uylari, musiqiy konsert birlashmalari (О‘zbeknavo va viloyat filiallari qoshida)  da ijrochi xonanda va  sozanda  mutaxasissi  bо‘lib ishlash.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5111100 Мусиқа таълими ДТС 2014.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100 – Мусиқа таълими 2017.21.04..pdf
Malaka talablari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100-Мусиқа таълими йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100 – Мусиқа таълими-2017.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100-Мусика таълими -2016.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Анъанавий хонандалик 2018 Мусиқа.PDF
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Вокал ва замонавий мусиқа.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Дрижиёрлик 2018 Мусиқа.PDF
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа назарияси.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

ноталаштириш ва компютер дастурларида ишлаш.PDF
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

ўзбек халқ мусиқа ижоди.PDF
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Хор ва хоршунослик 2018 Мусиқа.PDF
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Чолғу ижрочилиги ва ансамбли.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Касбий фаолиятнинг тасинифи.docx
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5А111101-Мусиқа таълими мутахассислиги бўйича магистрларнинг тайёргарлик даражаси.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа таълими ДТС МАГ талаблари.pdf
Malaka talablari
by Каримова Дилдора Анваровна

MUSIQA PЕDAGOGIKASI TARIXI.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

MUSIQIY ASAR TAHLILI MUAMMOLARI.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

MUSIQIY-PEDAGOGIK TA`LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

NAZARIY MUSIQASHUNOSLIK 2.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

ZAMONAVIY O`ZBEK VA XORIJIY MUSIQA 2.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Ижрочилик махорати асослари.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа асарлари тахлили муаммолари.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа педагогикаси.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқа санъати йўналишларининг ривожланиш муаммолари.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Мусиқашунослик тарихи ва назарияси.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5А111101-Мусиқа таълими ва санъат 2017.pdf
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

5111100 – Мусиқа таълими.PDF
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Документ Microsoft Office Word.docx
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Таълим йўнилиши ва мутахассислигида ўқиш истагида бўлганлар учун маъулмот.docx
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Топшириладиган хужжатлар.docx
O`quv rejalari
by Каримова Дилдора Анваровна

Бакалавр.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

Бакалавр.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5А111101-Мусика таълими ва санъат УР-2018.pdf
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5111100-Мусика УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Ijrochilik maxorati.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Musiqa asoslari.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Musiqa pedagogika.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Вокал.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Қўшимча чолғу.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактаб репертуари.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

мусиқа назарияси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мусиқа таълими йўналишларининг.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

мусиқашунослик.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Математика.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111100-Мусика УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100-Мусика таълими (2).pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100 – Мусиқа таълими-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-MatematikaЖМ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-Мактаб репертуари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Қўшимча чолғу.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Вокал.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-мусиқа назарияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100-Мусиқа таълими 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111100-мусиқа 2020.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-мусиқа назарияси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-мусиқа тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Ўзбек халқ мусиқа ижоди 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Дирижёрлик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Хор хоршунослик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Мусиқа ўқитувчисининг касбий компетентлтгт ва креативлиги 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Мактаб репертуари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Мусиқий ритмик харакатлар 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Вокал ва замонавий мусиқа 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Фортепиано ва қўшимча чолғу 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чолғу ижрочилиги ва ансамбли 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Анъанавий хонандалик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Мусиқа ўқитиш методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.Yosh anatomiyasi va fiz.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

60111300 - Musiqa talimi.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60111300_Мусиқа таълими_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1_02_1-курс_Мусика_назарияси_Фан_дастури_1_2_3_семестр_2022_3+.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1_03_1-курс_Мактабгача_Фан_дастури_3_семестр_2022_3++.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1_04_1-курс Чолғу_ижрочилиги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1_05_1-курс_Вокал ижрочилиги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2_06_1-курс Ритмика ва хореография асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2_07_ 1-курс Ноталаштириш ва компьютер дастурларида ишлаш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2_08_ 1-курс Умумий фортепиано (Қўшимча чолғу).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mediasavodxonlik_va_axborot_madaniyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ахборот технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich