5111300 - Ona tili va adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti)

5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qozoq tili va adabiyoti о‘qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qozoq tili va adabiyoti о‘qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, qozoq tili va adabiyoti, arab  grafikasi. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlarini yuritishi mumkin: - о‘qituvchilik; - tarbiyachilik; - о‘quv-metodik; - ilmiy-tadqiqot. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti)ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari bilan shug‘ullanishi mumkin: - о‘qituvchilik: akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, umumta’lim maktablarida qozoq tili va adabiyoti fani о‘qituvchisi; - tarbiyachilik: maktabdan tashqari muassasalarda faoliyat; - о‘quv-metodik: ushbu yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist ; - ilmiy-tadqiqot: о‘quv jarayoni bilan bog‘liq jarayonni о‘rganuvchi ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishi mumkin.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5111300-Қозоқ тили.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111300-она тили ва адабиет( козок) УР -2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Анализ.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Вьиведения.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Карейский язик.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Корейский латаратура.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Лексология.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Основи тератори.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Основий.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Практика.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Соврименний латаратуре язик.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Стилистика.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Страновединий.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5111300-она тили ва адабиет( козок) УР -2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Она тилин укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-Адабиётни укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Умумий тилшунослик.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Қозоқ диалектологияси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Халқ оғзаки ижоди.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Адабиётшунослик асослари.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Қозоқ адабиёти тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Тил тарихи.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Абайшунослик.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-Бадиий матн таҳлили.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111300_Она_тили_ва_адабиети_козок_тили_ва_адабиетиMT 2020.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111300-Она тили ва адабиёти (Козок тили ва адабиёти) 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Ана тілін оқыту әдістемесі 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Әдебиетті оқыту әдістемесі 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Жалпы тіл білімі 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Қазіргі қазақ әдеби тіл 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Қазақ диалектологиясы 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Халық ауыз әдебиеті 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Әдебиеттану негіздері 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Қазақ әдебиеті тарихы 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Әлем әдебиеті 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Абайтану 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Қазақ стилистикасы және тіл мәдениет 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

Yana o`qing