5111300 - Ona tili va adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti)

5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qozoq tili va adabiyoti о‘qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qozoq tili va adabiyoti о‘qituvchisini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, qozoq tili va adabiyoti, arab  grafikasi. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlarini yuritishi mumkin: - о‘qituvchilik; - tarbiyachilik; - о‘quv-metodik; - ilmiy-tadqiqot. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111300 – Ona tili va adabiyoti (qozoq  tili va adabiyoti)ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari bilan shug‘ullanishi mumkin: - о‘qituvchilik: akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari, umumta’lim maktablarida qozoq tili va adabiyoti fani о‘qituvchisi; - tarbiyachilik: maktabdan tashqari muassasalarda faoliyat; - о‘quv-metodik: ushbu yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist ; - ilmiy-tadqiqot: о‘quv jarayoni bilan bog‘liq jarayonni о‘rganuvchi ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishi mumkin.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5111300-Қозоқ тили.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111300-она тили ва адабиет( козок) УР -2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Анализ.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Вьиведения.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Карейский язик.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Корейский латаратура.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Лексология.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Основи тератори.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Основий.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Практика.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Соврименний латаратуре язик.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Стилистика.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Страновединий.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5111300-она тили ва адабиет( козок) УР -2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Она тилин укитиш методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-Адабиётни укитиш методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Умумий тилшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Қозоқ диалектологияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Халқ оғзаки ижоди.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Адабиётшунослик асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Қозоқ адабиёти тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Тил тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Абайшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-Бадиий матн таҳлили.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111300_Она_тили_ва_адабиети_козок_тили_ва_адабиетиMT 2020.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111300-Она тили ва адабиёти (Козок тили ва адабиёти) 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Ана тілін оқыту әдістемесі 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Әдебиетті оқыту әдістемесі 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Жалпы тіл білімі 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Қазіргі қазақ әдеби тіл 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Қазақ диалектологиясы 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Халық ауыз әдебиеті 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Әдебиеттану негіздері 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Қазақ әдебиеті тарихы 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Әлем әдебиеті 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Абайтану 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Қазақ стилистикасы және тіл мәдениет 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

60111500-qozoq tili.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Yana o`qing