5111500 - Chaqiriqqacha harbiy ta’lim

5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun chaqiriqqacha harbiy ta’lim bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun chaqiriqqacha harbiy ta’lim bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari. 5111500 – “Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111500 – “Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4 Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111500 – “Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -    о‘qituvchilik: akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida chaqiriqqacha harbiy ta’lim о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -    tarbiyachilik: akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -    о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
3053-2016_uzb (1).pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Махмудова Комила Заировна

Педагогика таълим сохаси -ДТС-Государственный стандарт Узбекистана.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Абдилакимов Ғофур

z DSt 3053-2016 рус.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Махмудова Комила Заировна

ЧХТ бакалавир малака талаблари.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111500-Чакириккача ешларни тийерлаш УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Махсус тайёргарлик.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ҳарбий тайёргарлик.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ҳарбий тарих.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Harbiy tarix.rtf - Fan dasturlari
by Uzoqov Akram Avazovich

Harbiy tayyorgarlik.rtf - Fan dasturlari
by Uzoqov Akram Avazovich

математика чҳт.pdf - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

+++валеология 2018.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

+++валеология 2018.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5111500-Чакириккача ешларни тийерлаш УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500-Чакириккача харбий таълим.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500 – Чақириққача ҳарбий таълим-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Ҳарбий тайёргарлик.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-Махсус тайёргарлик.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Ҳарбий тарих.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500-Чакириккача харбий таълим 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500-ЧҲТ MT2020.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-ЧҚБТ_фан_дастури_янги_намуна_12_001_сканер1 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Ҳарбий псих ва педаг 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Харбий тарих 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Харбий ватанпарварликВТ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чақириққача бош.тайёр.ўқитиш.ах.ком.техн.ҚБТ ЎАКТ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda