5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish

5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish     umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari uchun о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish     umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari uchun о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish    ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari,   kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish    ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablarida boshlang‘ich sinf о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
139327_5111700 Бошлангич таълим ва спорт-тарбиявий иш малака талаблар.pdf
Malaka talablari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Doc3.pdf
O`quv rejalari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Doc7.pdf
O`quv rejalari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111700 – Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш-2017.pdf
O`quv rejalari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111700-BT.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

ich matematika kursi nazariyasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

ich sinflarda axborot texnologiyalari.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

ОХИРГИ FD Хозирги узбек тили 2015.doc
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Matematika.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Pedagogik mahorat.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Tarbiyaviy ishlar metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Umumiy pedagogika.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700-Бошлангич таълим ва спорт-тарбиявий иш.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700 – Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-Matematika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-Umumiy pedagogika Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-она тили ва болалар адабиёти.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ich matematika kursi nazariyasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ich sinflarda axborot texnologiyalari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Tarbiyaviy ishlar metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.07-Pedagogik mahorat.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700-Бошланғич таълим 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700_Бошлангич_таълим_малака_талаб 2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.06-Ўзбек тилининг соҳада қўллан. 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.10-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-ФД УМУМИЙ ПЕДАГОГИКА 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Она тили_2020 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Бошланғич таълимда болалар адабиёти 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-БМКН 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Она тили ўқитиш методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-МЎМ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-ФД БОШЛАНИЧ ТАЪЛИМ ПЕДАГОГИКАСИ, ИННОВАЦИЯ ВА ИНТЕГРАЦИЯ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Бош.синф.ахборот техн. 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Масалалар ечиш бўйича практикум_2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-технология ўқитиш методикаси 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-ФД ГЕОГРАФИЯ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.06-ФД ТАРБИЯВИЙ ИШЛАР МЕТОДИКАСИ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.07-ЖТН ва М НФД 5111700-БТ 2020-2021 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.08-ФД ПЕДАГОГИК МАХОРАТ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

lim.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60112200-jismony madaniyat.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110500-Бошлангич таълим_кечги.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110500-Бошлангич таълим сиртқи.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60112200- Жисмоний таълим_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Bolalar adabiyoti.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Boshlangʻich taʼlimda tarbiya F.Oʻ.D 2022y.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Oila pedagogikasi F.Oʻ.D 2022y.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Pedagogik kasbiga kirish F.Oʻ.D 2022y.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Tabiiy fanlar nazariyasi metodikasi F.Oʻ.D 2022y.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек. ДТИЮ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

МЕДИАСАВОДХОНЛИК ФАН ДАСТУРИ 2022.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ЎзЭЯТарих_ФАН_Дастури_17_08_22_ЭНГ_Охирги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий_психология_Фан_дастури_2022_2023.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа фан дастури.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich