Начальное образование, спортивная и воспитательная работа

5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish     umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari uchun о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish     umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari uchun о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish    ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari,   kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish    ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablarida boshlang‘ich sinf о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  ?
139327_5111700 Бошлангич таълим ва спорт-тарбиявий иш малака талаблар.pdf - Квалификационные требования
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Doc3.pdf - Учебные планы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Doc7.pdf - Учебные планы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111700 – Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш-2017.pdf - Учебные планы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111700-BT.pdf - Квалификационные требования
by Юлдашева Дурдона

5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018.PDF - Учебные планы
by Юлдашева Хилола

ich matematika kursi nazariyasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

ich sinflarda axborot texnologiyalari.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

ОХИРГИ FD Хозирги узбек тили 2015.doc - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Matematika.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Pedagogik mahorat.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Tarbiyaviy ishlar metodikasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Umumiy pedagogika.pdf - Учебные программы
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018.PDF - Учебные планы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700-Бошлангич таълим ва спорт-тарбиявий иш.pdf - Учебные планы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700 – Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш-2017.pdf - Учебные планы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-Matematika.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-Umumiy pedagogika Fan dasturi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-она тили ва болалар адабиёти.PDF - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ich matematika kursi nazariyasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ich sinflarda axborot texnologiyalari.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

qitish metodikasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Tarbiyaviy ishlar metodikasi.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.07-Pedagogik mahorat.pdf - Учебные программы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700-Бошланғич таълим 2020.PDF - Учебные планы
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111700_Бошлангич_таълим_малака_талаб 2020.PDF - Квалификационные требования
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.06-Ўзбек тилининг соҳада қўллан. 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.10-ТАТ 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-ФД УМУМИЙ ПЕДАГОГИКА 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Она тили_2020 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Бошланғич таълимда болалар адабиёти 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-БМКН 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Она тили ўқитиш методикаси 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-МЎМ 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-ФД БОШЛАНИЧ ТАЪЛИМ ПЕДАГОГИКАСИ, ИННОВАЦИЯ ВА ИНТЕГРАЦИЯ 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Бош.синф.ахборот техн. 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Масалалар ечиш бўйича практикум_2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-технология ўқитиш методикаси 2020.PDF - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-ФД ГЕОГРАФИЯ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.06-ФД ТАРБИЯВИЙ ИШЛАР МЕТОДИКАСИ 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.07-ЖТН ва М НФД 5111700-БТ 2020-2021 ў.й.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.08-ФД ПЕДАГОГИК МАХОРАТ 2020.pdf - Учебные программы
by Rashidova Zebo Karimzoda