5112100 - Mehnat ta’limi

5112100 – Mehnat    ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari uchun mehnat ta’limi bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5112100 – Mehnat ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

  4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112100 – Mehnat    ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari uchun mehnat ta’limi bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112100 – Mehnat    ta’limi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, mehnat usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5112100 – Mehnat    ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5112100 – Mehnat    ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablarida mehnat ta’limi о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Bakalavr.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Fizika.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Matematika.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Materialshunoslik.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Технология18 (Lotincha)+.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5112100 – Мехнат таълими.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112100-Технологик таълим.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112100-Мехнат таълими.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112100 – Мехнат таълими-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-Matematika (мехнат).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-Fizika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Технология.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Materialshunoslik.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112100-технологик таълимМТ2020.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112100-Технологик таълим2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

lim 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.10-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Технология таълими методикаси (2) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Чизма_геометрия_ва_муҳандислик_графикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-техник механика 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Материалшунослик (2) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Электротехника_электроника_ва_электр_ўтказгичлар 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Технологик таълим практикуми 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Гидроавтоматика 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Робототехника асослари (2) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Халқ_хунармандчилиги_ва_бадиий_лойихалаш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Техник_ижодкорлик_ва_конструкциялаш (2) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Махсулот тайёрлаш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Уй-рўзғор асослри 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Қишлоқ_хўжалиги_ишларини_ташкил_этиш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda