5110500 - Geografiya о‘qitish metodikasi

5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun geografiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun geografiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, kartografik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110500 - Geografiya о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -  о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida geografiya о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -  tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -  о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
quv reja 2017.pdf
O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич

nalishining malaka talablari.PDF
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

M).PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Геология.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110500-География укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

геоморфология ва антропоген ландшафт.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

геоэкология аослари.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

конструктив география.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Тупроқлар географияси.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

умумий йер билими.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

худудий ишлаб чиқариш мажмуалари.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Malaka talabi.PDF
Malaka talablari
by Rasulov Anvar Baxodirovich

Umumiy er bilimi.PDF
Fan dasturlari
by Rasulov Anvar Baxodirovich

5110500-География укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500-География укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500-География ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-Физика (био, геог).PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-умумий ер билими-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-геоглогия-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-тупроклар географияси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500-География ва иктисодий билим асослари 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500_География_ва_ИБА_малака_талаблари_2020_йил_1_курс.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-Экология ва табиатни муҳофаза қилиш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-География ва ИБА ларини ўқитиш методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Умумий Ер билими ФД модулли 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Геология. Тупроқлар географияси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Топография ва картография асослари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Табиий география 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Иқт ва Ижт география 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Иқтисодиёт ФД 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Тадбиркорлик асослари Фд 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-топонимика. географиядан масалалар 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Аҳоли ва Иқт Гоеог асослари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-микроиқтисодиёт ва макроиқтисодиё 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Молия,солиқ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Жаҳон иқтисодиёти ва ҳалқаро иқтисодий муносабатлар 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

60111000 - Geografiya.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60111000_География_кечги.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60111000_География_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mediasavodxonlik_va_axborot_madaniyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Аник_ва_табиий_йуналишларда_хорижий_тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ахборот технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Диншунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Маданиятшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Мажбурий Геология ва тупроқлар география.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Мажбурий Топография ва картография асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Мажбурий Умумий ер билми.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов География тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов Географияга кириш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов Геофизика ва геокимё асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Мажбурий Умумий ер билми.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов География тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов Географияга кириш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов Геофизика ва геокимё асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Танлов Метереология асослари ва иқлимшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Таълим сохасида математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich