5110500 - Geografiya о‘qitish metodikasi

5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun geografiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun geografiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, kartografik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110500 - Geografiya о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110500 – Geografiya о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -  о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida geografiya о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -  tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -  о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич

nalishining malaka talablari.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

M).PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Геология.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110500-География укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

геоморфология ва антропоген ландшафт.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

геоэкология аослари.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

конструктив география.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Тупроқлар географияси.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

умумий йер билими.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

худудий ишлаб чиқариш мажмуалари.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Malaka talabi.PDF - Malaka talablari
by Rasulov Anvar Baxodirovich

Umumiy er bilimi.PDF - Fan dasturlari
by Rasulov Anvar Baxodirovich

5110500-География укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500-География укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500-География ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-Физика (био, геог).PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-умумий ер билими-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-геоглогия-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-тупроклар географияси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500-География ва иктисодий билим асослари 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110500_География_ва_ИБА_малака_талаблари_2020_йил_1_курс.PDF - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-Экология ва табиатни муҳофаза қилиш 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-География ва ИБА ларини ўқитиш методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Умумий Ер билими ФД модулли 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Геология. Тупроқлар географияси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Топография ва картография асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Табиий география 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Иқт ва Ижт география 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Иқтисодиёт ФД 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Тадбиркорлик асослари Фд 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-топонимика. географиядан масалалар 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Аҳоли ва Иқт Гоеог асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-микроиқтисодиёт ва макроиқтисодиё 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Молия,солиқ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Жаҳон иқтисодиёти ва ҳалқаро иқтисодий муносабатлар 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda