Ilmiy faoliyat mazmuni

МАГИСТРАТУРА МУТАХАССИСЛИКЛАРИ БЎЙИЧА “ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШИ” ва “ИЛМИЙ-ПЕДАГОГИК ИШ” ҳамда МАЛАКАВИЙ АМАЛИЁТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИШЧИ ДАСТУРИ

1. Кириш

Мазкур ишчи дастурда магистратура талабаларининг илмий-тадқиқот иши ва илмий педагогик иши мазмуни, малакавий амалиёт мазмуни ва уни рейтинг назорат тизимига оид масалалар ёритилган бўлиб, магистрлик диссертациясини тайёрлаш тартиби ҳам киритилган.Ушбу дастур педагогика йўналишида таълим олаётган магистрант талабаларга ва уларнинг илмий-тадқиқот иши ва илмий педагогик  ишига  раҳбарлик қиладиган профессор-ўқитувчиларга ҳамда мутахассис тайёрловчи кафедраларнинг раҳбарларига мўлжалланган.

 

1.1.Дастурнинг мақсад ва вазифалари

            Илмий фаолият даврининг асосий натижаси ҳисобланган диссертация иши мавзуси ишлаб чиқариш, таълим, иқтисодиёт, фан-техника соҳаларидаги илғор ва долзарб масалаларга бағишланиб, муайян бир вазифанинг илмий асосланган ечимини топишга, тавсиялар ишлаб чиқишга, статистик маълумотлар таҳлилига қаратилган бўлиши шарт. Ҳар бир талабага илмий-тадқиқот, илмий-психологик ва илмий- педагогик йўналишлари бўйича кафедрада яратилган базадан мавзулар тақдим этилади. Шунга биноан, ҳар бир талаба илмий раҳбари билан келишган ҳолда ўзига мавзу танлайди. Илмий-тадқиқот иши таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари базасида ўтказилиши мумкин бўлиб, ушбу муассасалар  мутахассисликлар бўйича магистрларни тайёрлашда тадқиқотларни ўтказиш майдончаси сифатида қаралади. Магистрант талабаларнинг илмий-тадқиқот иши олий таълим муассасаси, илмий-тадқиқот лабораториялари, академия ва тармоқ илмий-тадқиқот институтлари, корхона ва ташкилотларнинг тадқиқот бўлинмаларида умумтаълим ва махсус мактабгача таълим муассасалари, умумтаълим мактаблари, махсус мактаб, мактаб-интернатлар, лицей, колледжлар базасида ўтказилиши мумкин. Илмий-тадқиқот иши тегишли тартибда расмийлаштирилган ҳолда хорижий давлатларнинг таълим муассасалари, илмий марказлари, корхона ва ташкилотларида ўтказилиши мумкин. Илмий-тадқиқот ишида  магистрлик диссертацияси юзасидан материалларни тўплаш ва бибилиографияни тузиш учун талабаларнинг кутубхоналарда ишлаши зарурий шарт сифатида кўрилади. Илмий-тадқиқот иши: - магистратура ихтисослиги бўйича намунавий моделлар, объект ва жараёнларни тадқиқ қилиш усулларини ўрганиш; - тажриба тадқиқотларининг илмий техник таъминотини ўрганиш; - тажриба тадқиқотлар ўтказиш; - тажриба тадқиқотлари натижаларини қайта ишлаш, уларни таҳлил қилиш, хулоса ва тавсиялар тузишни кўзда тутади. Олий таълим таълим томонидан тасдиқланган “Магистратура ҳақида”ги Низомда кўрсатилган илмий-тадқиқот иши икки босқичда яъни: - илмий–тадқиқот иши -магистрлик диссертациясини тайёрлашдан иборат. Илмий иш олиб борувчи магистрант ўз фаолиятини илм-фанда шу масала бўйича қандай фикрлар олға сурилганини, қандай ютуқларга эришилганини ўрганиш билан бошлаши ва билимларни ўзлаштириши зарур. Магистрант ўзи танлаган мутахассислик бўйича мавжуд бўлган илмий меросни чуқур ўрганиши, унинг камчилик томонларини кўра билиши, ютуқларидан баҳраманд бўлиши, изланишни давом эттириб, шу ҳодисани ўрганишга ўз ҳиссасини қўшиши керак.          Магистрлик диссертацияларининг мавзулари кафедранинг илмий-тадқиқот йўналишига, таълим тизимида амалга оширилаётган Республика “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”да кўзда тутилган ва амалга оширилиши зарур бўлган вазифаларга мос бўлиши керак. Магистрлик диссертациясининг мавзуси ҳар бир мутахассислик бўйича тавсия этилган мавзулар банкидан магистрант томонидан мустақил танлаб олинади. Мавзу танлаш жуда маъсулиятли вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда магистрант талабага кафедранинг етук профессор-ўқитувчилари маслаҳат беради. Мавзу магистрантнинг асосий ихтисослик фани бўйича белгиланиши мақсадга мувофиқдир. Буна магистрантнинг амалий тажрибаси, муаммоларни билиши, педагогик жараёндаги ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тахлил қила олиш имконияти, чет тилини билиши, хорижий ҳамда республика таълим тизимидаги эришилган ютуқларни назарда тутиши муҳим аҳамият касб этади. Диссертация мавзусининг тўғри танланиши унинг муваффақиятли якунлинишини таъминлайди. Магистрантга илмий раҳбарни бириктириш ҳам мавзу танланиш жараёнида амалга оширилади. Агарда тавсия этилаётган мавзуга илмий раҳбарликка бир нечта номзод кўрсатилса, магистр талаба нафақат мавзуни, балки илмий раҳбарни ҳам мустақил танлаш имкониятига эга бўлади. Магистрлик диссертациялари мавзулар банкини яратишда мутахассислик кафедраси билан ҳамкорлик шартномаси тузилган илмий-тадқиқот институтлари илмий ҳодимлари, бошқа олий ўқув юртлари профессорларини жалб этишлари мумкин. Мавзу танлаб олингач, институт Илмий-услубий Кенгашида муҳокама этилиб, тасдиқланади. Сўнгра магистрант икки йиллик илмий фаолияти бўйича шахсий режа тузиб чиқиши ва шу асосда фаолият юритиши лозим (1-илова). Магистрлик диссертациясининг бажарилиши асосан шу ихтисослик бўйича фан доктори илмий даражасига ва (ёки) ихтисосий кафедра бўйича профессор илмий унвонига (истисно тариқасида фан номзоди илмий даражаси ва доцент илмий унвонига) эга педагог раҳбарлигида амалга оширилади.   1.3. Илмий фаолият юкламасининг семестрлар бўйича тақсимоти

Фаолият турлари

Семестрлар  бўйича юклама

I семестр  (20 ҳафта)

II семестр

(20 ҳафта

III семестр

(20 ҳафта)

IV семестр

1.

Илмий-педагогик

4

3

6

2.

Илмий-тадқиқот

14

15

16

3.

Магистрлик диссертациясини тайёрлаш

20

4

Малакавий амалиёт

16

 

2. Илмий-педагогик фаолиятнинг мазмуни

Илмий-педагогик фаолият магистратура ўқув жараёнининг муҳим узвий бўлаги бўлиб, унинг мақсади олий таълим муассасаси ўқитувчиси сифатида тайёрланаётган магистрантларнинг эгалланган илмий-назарий билимларни бевосита амалий тадбиқ этиб, илғор педагогик технологиялар асосида билим бериш, педагогик маҳоратни эгаллашни таъминлашдан иборат. Магистрантларнинг илмий-педагогик амалиёт даврида ўзларинининг магистрлик диссертацияси мавзусидаги илмий изланишларида педагогик тажриба-синов ишларини ўтказишлари ва олинган натижалар асосида мазмунан бойитишлари ҳам назарда тутилган. Университетда илмий-педагогик фаолият давомида магистрантларга қуйидаги вазифалар қўйилади ва уларнинг илмий раҳбарлари ва кафедра мудирлари томонидан бевосита назорат қилинади: I. Илмий-педагогик фаолиятни бажариш аввалида магистрантлар турли шаклдаги дарсларни таҳлил қилиб ўрганишлари лозим бўлади. Бундан кўзланган мақсад таълим жараёнини амалга оширишнинг янада мукаммал метод ва шаклларини ўзлаштириш орқали машғулотлар мазмунини такомиллаштириб боришдан иборат. Илғор тажрибаларни ўрганиш ва татбиқ қилиш ўқув-тарбиявий жараён самарадорлигини оширишнинг муҳим омили ҳисобланади. Шу сабабли магистрантлар ҳар бир таҳлил қилинган машғулотдан ўз билим ва тажрибаларини бойитиш учун фойдаланиши ҳамда уларни оммалаштиришга ҳаракат қилмоғи лозим. Дарсларни таҳлил қилишда қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилади:
 1. Таълимнинг замонавий муаммолари ечимини акс эттирувчи ўқув машғулотлари турини танлаш.
 2. Дарсни кузатиш жараёнида асосий эътиборни магистрантнинг шахсий тажрибасини оширишга қаратилиши.
 3. Бир дарсда аниқланган тажрибани бошқа машғулотларда қайси даражада намоён бўлиши ва ўзига хослигига эътибор қаратиш.
 4. Қўлланилаётган метод ва усулларнинг эришилган натижалар билан бевосита узвий боғлиқлик омилларини аниқлаш.
 5. Аниқланган амалий тажрибаларини назарий манбалар асосида ўрганиб, уларнинг асосланганлик даражасини белгилаш.
Дарсларни таҳлил қилишда амалий, лаборатория ёки семинар машғулотларидан бири ихтисослик фанларида кўзда тутилмаган бўлса, унинг ўрнига мавжуд бўлган дарс шакли қўшимча таҳлили қилинади.

 

2.1.Илмий-педагогик фаолият давомида талабалар

томонидан бажариладиган вазифалар

Низомий номли ТДПУ магистрант талабалар илмий-педагогик иш амалиётини ташкил этиш   “Магистрлик дастурига қўйиладиган талаблар”га мувофиқ равишда амалга оширилиши кўзда тутилади. Давлат таълим стандарти кўзда тутган ихтисослик фанлари магистрда замонавий илмий билимлар олиш, тубдан касбий ихтисослашиши, илмий-педагогик фаолият бўйича билимларни Низомга асосан магистр: Илмий-педагогик амалиёт натижалари бўйича: - янги педагогик ва ахборот технологиялари, ўқув-тарбиявий жараёнини фаоллаштириш услублари, талабалар билимларини рейтинг назорат тизимида баҳолаш; - мустақил ўқишнинг ташкилий ва ўқув –услубий таъминоти, узоқдан ўқишнинг технологиялари; - ўқув-услубий қўлланмаларни яратиш асосларини билиши ва улардан фойдалана олиши керак; - турли машғулотларни ўтказиш, маъруза матнлари ва машғулотлар ўтказиш режаларини тузиш; - талабалар билимлари назоратининг ташкилий ва ўқув-услубий таъминотини режалаштириш; - тарбиявий ишнинг ташкилий ва ўқув-услубий таъминоти бўйича тажрибага эга бўлиши керак. Илмий-педагогик амалиёт, одатда, олий таълим муассасаларида ўтказилади. Бундай амалиётни икки томонлама ва бошқача келишувлар асосида хорижий давлатларнинг таълим муассасаларида ўтказиш мумкин. Илмий-педагогик амалиёт: - ихтисослик фанлари бўйича турли машғулотларни ўтказиш бўйича тажриба орттириш; - маърузалар матнлари ва машғулотлар ўтказиш режаларини тузиш; - янги педагогик ва ахборот технологияларини ўрганиш ва қўллаш; - талабалар билимларини рейтинг -назорат қилиш тизимини ўрганиш ва қўллаш; - талабалар мустақил билим олишининг ташкилий ва ўқув-услубий таъминотини ўрганиш; - услубий кўрсатмаларни ишлаб чиқиш; - тарбиявий ишларни олиб боришни кўзда тутади. Илмий педагогик иш магистратура ўқув жараёнининг муҳим узвий бўлаги бўлиб, унинг мақсади олий таълим муассасаси ўқитувчиси сифатида тайёрланаётган магистрантларнинг эгалланган илмий-назарий билимларни бевосита амалий тадбиқ этиб, илғор педагогик технологиялар асосида билим бериш педагогик маҳоратини эгаллашларини таъминлашдан иборат. Магистрантларнинг илмий педагогик иш ва даврида ўзларининг магистрлик диссертацияси мавзусидаги илмий изланишларида педагогик тажриба-синов ишларини ўтказишлари ва олинган натижалар асосида мазмунан бойитишлари ҳам назарда тутилган бўлади. Университет бўйича илмий педагогик иш ўтказиш давомида магистрантларга бир қатор вазифалар қўйилади ва уларнинг илмий раҳбарлари томонидан бевосита назорат қилинади. Низомий номидаги ТДПУда магистратура ўқув жараёни жадвалига кўра илмий-педагогик иш  семестрлар бўйича қуйидагича тақсимланган:  

 

Фаолият турлари

Семестрлар бўйича юклама

1семестр

2семестр

3семестр

4семестр

1

Илмий педагогик иш

80

60

120

 

 

Биринчи курс магистрант талабаларининг  илмий-педагогик иши бўйича рейтинг назорати мезонлари (1-семестр)

  Бажариладиган ишлар мазмуни Қилинадиган ишлар Рейтинг баллари
1 Меъёрий хужжатларни ўрганиш ва тахлил қилиш(ДТС, ўқув режа, намунавий ва ишчи фан дастурлари, тақвим режалар) Ўқув жараёнининг меъёрий хужжатларини ўқиб ўрганиб хар бирига алохида хар бир магистрант тахлил ёзади. Меъёрий хужжатларнинг мазмуни билан таниш эканилигини  бўлим рўйхатидан ўтаётганда оғзаки сўзлаб беради.

20

2 Мутахассислик фанлари бўйича бакалавриат таълим йўналишида маъруза, лабаратория, амалий ва семинар машғулотларини ўтказилишини кузатиш ва тахлил қилиш(10та таҳлил) Дарсларни кузатиб, дарс тахлил бланкаларини тўлдириб боришади.

20

3 Мустақил ишни ташкил этиш бўйича меърий иш хужжатларини ўрганиш ва танланган  ўқув фани бўйича мустақил иш топшириқларини тайёрлаш. Мустақил иш мавзулари билан танишишади, уларни ташкил қилиш ва ўтказиш тартибини ўрганишади, мавзулар бўйича  мустақил иш топшириқларини тайёрлашни ўрганишади.

20

4  Амалий , лаборатория машғулотлари ишланмаларини тайёрлаш(қоғоз ва электрон вариантда) Барча дарс турларига дарс ишланмаларини тайёрлашади(амалий, лаборатория, семинар)

20

5 Бакалавр таълим йўналишидаги гуруҳларда маънавий –маърифий ишларни олиб бориш. Факультет ва ТТЖда маънавий –маърифий тадбирлар ўтказиш.  

20

  Жами  

100

 

Биринчи курс магистрант талабаларининг  илмий-педагогик иши бўйича рейтинг назорати мезонлари (2-семестр)

 

Бажариладиган ишнинг мазмуни Рейтинг баллари
1. Ўқув - меърий хужжатларни ўрганиш ва таҳлил қилиш (курс иши тайёрлаш тизими билан танишиш, дарс жадвалини ўрганиш ва таҳлил қилиш )

20

2. Кафедрада ўқитиладиган ҳар бир фанга магистрант бириктириш ва фан бўйича амалий ва лаборатория машғулотларини кузатиш ва таҳлил қилиш.

20

3. Курс иши тайёрлаш бўйича кафедрада мавжуд ўқув меъёрий ҳужжатлар билан танишиш.Курс иши мавзулари банки янгилашда иштирок этиш.

20

4. Диссертация мавзуси бўйича фан доирасида илмий раҳбар бошчилигида тажриба –синов ишлари  ўтказиш дастурини тайёрлаш

20

5. Факультет ва ТТЖда маънавий –маърифий тадбирлар ўтказиш.(Буклетлар , фотоальбомлар тайёрлаш)

20

6. ИПИ бўйича ҳисобот  тайёрлаш

  Жами

100

 

 

 

Иккинчи курс магистрант талабаларининг  илмий-педагогик иши бўйича рейтинг назорати мезонлари (3-семестр)

Бажариладиган ишнинг мазмуни Рейтинг баллари
1. Ўқув - меърий хужжатларни ўрганиш ва таҳлил қилиш (Рейтинг тизимини ўрганиш  ва таҳлил қилиш,  ишчи дастурларни тайёрлаш жараёни билан танишиш,  тақвим режалар , дарс жадвалини ўрганиш ва таҳлил қилиш )

20

2. Кафедрада ўқитиладиган ҳар бир фанга магистрант бириктириш ва  бириктирилган фан бўйича амалий ва лаборатория, семинар машғулотларини ишланмаларини тайёрлаш.

30

3. Диссертация мавзуси бўйича фан доирасида тажриба-синов ишларини  ўтказиш, хулосаларни тайёрлаш, методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

30

4. Бакалавр таълим йўналишларида “Ахборот соат” ларини ўтказиш. Факультет ва ТТЖда маънавий –маърифий тадбирлар ўтказиш.(Буклетлар, фотоальбомлар, видео кўргазмалар тайёрлаш)

20

5. ИПИ бўйича ҳисобот  тайёрлаш

  Жами

100

 

 

2.3.Илмий фаолиятнинг  IV босқичи  (4- семестр)

Малакавий амалиёт (8- ҳафта)

Ҳозирги кунда республикада  таълим- тарбия ва илмий- педагогик  тизимини мустаҳкамлаш, уни замон талаблари билан уйғунлаштириш ва замонавий педагогик технологияларни қўллаш орқали соҳада юқори кўрсаткичларга эришишга  катта аҳамият берилмоқда. Бунда  юқори малакали ва рақобатбардош мутахассис  кадрларни тайёрлаш, таълим ва тарбия  бериш тизими ўтказилаётган ислоҳотлар талаблари билан чамбарчас боғланиши  муҳим аҳамият касб этади. Замон талабларига жавоб бера оладиган рақобатбардош  мутахассис кадрларни тайёрлаш, Давлат таълим стандартлари асосидаги  таълим ва тарбия бериш,  унинг барча таркибий тузилмаларини такомиллаштириб бориш   олдимизда турган долзарб масалалардан биридир. Барча фанлар бўйича билимлар мажмуасини ўзлаштириш, назарий ва амалий машғулотлар узвийлигида малака ҳамда кўникмаларни мукаммал шакллантиришда малакавий амалиётнинг ўрни беқиёс. Магистрант талабаларни  малакавий амалиётини ташкил этиш   “Магистрлик дастурига қўйиладиган талаблар”га мувофиқ равишда амалга оширилиши кўзда тутилади. Малакавий амалиёт магистратура ўқув жараёнининг муҳим узвий бўлаги бўлиб, унинг мақсади олий таълим муассасаси ўқитувчиси сифатида тайёрланаётган магистрантларнинг эгалланган илмий-назарий билимларни бевосита амалий тадбиқ этиб,  ўқув жараёнининг ўқув-меъёрий ҳужжатлари ҳақидаги илғор педагогик технологиялар асосида билим бериш педагогик маҳоратини эгаллашларини таъминлашдан иборат. Магистрлар малакавий амалиёти мутахассисларни тайёрлашда Давлат таълим стандартига, хусусан ўқув режага мувофиқ тарзда ташкил этилади ва у таълим жараёнининг бевосита  таркибий қисми ҳамда давоми ҳисобланади. Малакавий амалиётнинг асосий мақсади - битирувчини бевосита таълим стандарти талабларига мувофиқ мустақил ишлашга тайёрлаш, ўзлаштирган назарий билимларини чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш, жамоада ташкилотчилик ва тарбиявий ишлар олиб бориш бўйича тажриба ҳосил қилиш, олий таълимда илмий ва педагогик фаолият олиб бориш кўникмаларини тўлиқ шакллантиришдан иборат. Магистрантларнинг малакавий амалиёт даврида каферада ўқитиладиган фанларга бириктирилади ва шу фан бўйича ўқув –методик мажмуа яратишда иштирок этади, шу билан бирга ўзларининг магистрлик диссертацияси мавзусидаги илмий изланишларида педагогик тажриба-синов ишларини ўтказишлари ва олинган натижалар асосида мазмунан бойитишлари ҳам назарда тутилган бўлади.Белгиланган 8 ҳафта давомида магистрантлар бакалавр таълим йўналишида амалий , лабаратория , семинар машғулотларини календар- тематик режалаштириш мувофиқ тарзда  олиб борадилар. Ўқув методик мажмуани қайта яратиш ва янгилаш жараёнида магистрант замонавий ва илғор педагогик технологияларни қўллаган тарзда шакллантириши керак.Магистрант томонидан  ўқув услубий мажмуага киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ўз самарасини бериши керак. Университет бўйича малакавий амалиёт ўтказиш давомида магистрантларга бир қатор вазифалар қўйилади ва уларнинг илмий раҳбарлар ва кафедрадаги  малакавий амалиёт бўйича масъул шахс  томонидан бевосита назорат қилинади: - Мутахассислик фанлари бўйича олган назарий билимларни чуқурлаштириш ва уларни малакавий амалиёт даврида мустаҳкамлаш; - кафедранинг  бошқарув тузилишини ўрганиш; - Кафедра раҳбарлари ва мутахассисларининг хизмат вазифаларини ўрганиш; -амалиёт дастурида кўзда тутилган топшириқларни тўлиқ бажариши; -амалиёт даврида кафедранинг ички меҳнат тартиб қоидаларига бўйсиниши; -амалиёт раҳбарига барча топшириқларни бажарилгани ҳақида ёзма равишда ҳисобот бериши ва амалиёт бўйича  тест -синов топшириши шарт     Низомий номидаги ТДПУда магистратура ўқув жараёни жадвалига кўра малакавий амалиёт  семестрлар бўйича қуйидагича тақсимланган:      

 

Фаолият турлари

Семестрлар бўйича юклама

1семестр

2семестр

3семестр

4семестр

2

Малакавий амалиёт

 

288

 

Малакавий амалиётнинг таркиби ва мазмуни

    Ҳафта

Амалиётнинг намунавий мазмуни

(Бажариладиган ишлар)

1-ҳафта

Мутахассис тайёрловчи кафедрада мавжуд барча ўқув- меъёрий ҳужжатлар тўплами билан танишиб чиқиш. Кафедрада ўқитиладиган фанлар рўйхати ва профессор – ўқитувчилар таркиби билан танишиш. (Ҳар бир кафедра аъзосининг вазифаларини ўрганиш )

2-ҳафта

Ҳар бир магистрант кафедрада ўқитиладиган биттадан фанга   фан ўқитувчисига бириктирилади.(Фан бўйича тўлиқ маълумотга эга бўлиш, дарс жавдали билан танишиш, талабалар хақидаги маълумотларни ўрганиш)

3-ҳафта

Фан бўйича кафедрада мавжуд ўқув- услубий мажмуа билан танишиб чиқиш ва  уни янгилаш ишларини бошлаш.(Кафедрада мавжуд ўқув -услубий мажмуага календар тематик режалаштириш асосида ўтиладиган машғулотларда илғор педагогик технологияларни қўллаб дарс ташкил қилиш юзасидан технологик хариталарни яратиш.)

4- ҳафта

Янгиланган ва такомиллаштирилган ўқув-услубий мажмуа асосида дарсларни ташкил қилиш.

5- ҳафта

Янгиланган ва такомиллаштирилган ўқув-услубий мажмуа асосида дарсларни ташкил қилиш.

6-ҳафта

Малакавий амалиёт ҳисоботини тайёрлаш ва уни тақдимотини комиссия (магистратура бўлими бошлиғи ва методистлар)иштирокида ўтказиш.

 

Изоҳ: Малакавий амалиёт бўйича ҳар куни қилинадиган ишлар мазмуни кафедра томонидан ишлаб чиқилиб магистрантга тақдим этилади.  

3. Илмий-тадқиқот фаолияти мазмуни

 

Фаолият турлари

Семестрлар бўйича юклама

1семестр

2семестр

3семестр

4семестр

1

Илмий тадқиқот иш

280

300

320

 

 

3.1.Илмий фаолиятнинг  I босқичи  (1- семестр)

 

Магистратура талабаси илмий фаолиятида танланган магистрлик диссертацияси мавзусини долзарблиги, тадқиқот предмети ва объекти, тадқиқот мақсади ва вазифалари, ўрганилганлик даражасини аниқлаш мақсадида жаҳоннинг ўрганилиши лозим деб топилган илмий йўналишларда эришилган ютуқлар, муаммолар ҳақида маълумотлар тўплайди. Етарли даражада йиғилган натижалар асосида магистратура талабаси диссертация ишини адабиётлар таҳлили қисмини илмий фаолиятнинг I босқичида расмийлаштириши шарт. Талаба илмий фаолиятнинг I босқичи  юзасидан бажарилган ишлари юзасидан I семестр давомида икки маротаба кафедра йиғилишида муҳокама қилинади. Кафедра йиғилиши қарорига биноан, ҳар бир магистратура талабаси семестр якунида ҳар бир магистратура талабаси илмий фаолиятнинг  I босқичи натижалари бўйича магистратура бўлими томонидан талаба, унинг илмий раҳбари (маслаҳатчи), кафедра мудири иштирокида оммавий тарзда  бажарилган ишлари бўйича ҳисоботи эшитилиб, аттестацияланади. Талаба аттестацияга диссертация ишининг адабиётлар таҳлили қисмини тўлиқ расмийлаштирган ва бошланғич материалларни аттестациялаш ҳайъатига тақдим этиши лозим. АДАБИЁТ ШАРҲИ бобида талаба берилган муаммонинг замонавий ҳолати (икки-уч қисмдан иборат бўлиши мумкин) 15-20 бет атрофида бўлиши тавсия этилади. Магистрлик диссертациясини адабиётлар таҳлили тайёрлаш талабалар жараёнида талабалар:
 • илмий-тадқиқот изланишлар олиб бориши, касбий муаммоларни кўра олиши ва уларни ечишнинг умумий усуллари ва йўлларини ўрганиши:
 • илимий фаолият даври давомида олинган ахборотларни маълумот ва натижалар шаклида мужассамлаштира олиши:
 • танланган мавзунинг долзарблигини асослаши:
 • касб-ҳунар таълими бўйича ечилаётган илмий–услубий, психологик-педагогик йўналишлардаги муаммо ҳолатини таҳлил қилиш:
 • илмий-назарий, илмий-услубий ва психологик-педагогик талабларни шакллантириши, қўйилган масалани ечиш усулларини кўриб чиқиши ва энг самарасиини аниқлаши:
 • касб-ҳунар таълимидаги мавжуд муаммоларнинг энг самарали, муқобил ечимини илмий, психологик, педагогик ва иқтисодий жиҳатдан асослаб бериши ҳамда унга танқидий ёндашиши:
 • энг самарали, муқобил ечимнинг давлат грантлари доирасида тадқиқ қилиши:
 • касб-ҳунар таълимидаги илмий-назарий, илмий-услубий ва психологик- педагогик масала ечимининг натижалари бўйича хулосалар ва таклифларни шакллантириши ҳамда касбий таълимнинг тегишли ихтисосликларида қўллаш имкониятини аниқлаши лозим.
Адабиётлар шарҳида мавзу ва қўйилган масалалардан келиб чиқиб, адабиёт шарҳи берилади. Унинг асосий мақсади қўйилган масала қай даражада ўрганилганлигини аниқлашдан иборатдир. Магистрант илмий-тадқиқот манбааларини ўрганаётганда қайси муаммо  ҳал этилганлиги ёки ечилмаганлиги, ҳамда нимани янгидан ўрганиш кераклигини топмоғи лозим. Бунинг учун ҳар бир манбаага магистрант илмий-ижодий ва танқидий ёндашмоғи керак. Илмий-техник масалани ҳал қилишда: - танланган мавзунинг долзарблигини асослаш; -  ҳал қилинадиган муаммонинг адабий шарҳ асосида таҳлил қилиш; - илмий-назарий, илмий-услубий ва психологик-педагогик талабларни шакллантириш, мазкур муаммони ечиш учун танланган метод ва усулларни кўриб чиқиш ва оптимал вариантини танлаш; - танланган метод ва усуллар асосида тадқиқот натижаларида олинган натижаларнинг ишончлилигини илмий асослаш; - танланган метод ва усулларнинг оптимал вариантини давлат гранти доирасида тадқиқ этиш; - илмий-назарий, илмий-услубий ва психологик-педагогик масалаларни ҳал қилиш натижаларига кўра хулоса ва таклифлар бериш ва тегишли соҳаларда тадбиқ этилиш имкониятларини аниқлаш каби хусусиятлар инобатга олиниши керак. Адабиёт шарҳи натижасида диссертация иши мақсади ва вазифалари қайта аниқланади. Шунингдек, тўпланган назарий материаллар ва танқидий ёндашувларга таяниб, мавзунинг долзарблиги асосланиб, пировард мақсад ва вазифалар белгиланади. Аттестациялаш фоизда, яъни максимал 25 % микдорида белгиланиб қайд этилади. Аттестациядан ўтган талаба магистратура бўлимига илмий фаолиятнинг  бориши юзасидан ёзма равишда ҳисоботни ўқув йилининг  II семестри бошлангунга қадар топшириши  тавсия этилади. Биринчи босқич магистрант талабалар 1-семестрда режалаштирилган илмий-тадқиқот иши вақтида магистрлик диссертацияси мавзусини танлаши,  илмий раҳбарни аниқлаши, илмий тадқиқот мақсадини белгилаб олиши,  тадқиқот вазифаларини аниқлаши, илмий раҳбар билан биргаликда магистрлик диссертацияси режасини тузиши, тадқиқот объектларини аниқлаши, интернетдан мавзуга доир маълумотларни тўплаши ҳамда бажарилган ишлар юзасидан ёзма ҳисобот тайёрлаши лозим  

 

 

 

 

Биринчи курс магистрант талабаларининг  1- илмий-тадқиқот иши бўйича рейтинг назорати мезонлари (1-семестр)

1 –жадвал

Бажариладиган ишнинг мазмуни

Рейтинг баллари

1

Магистрлик диссертацияси мавзусини ва илмий раҳбарини танлаш 10

2

Илмий -тадқиқот мақсадини белгилаш 10

3

Илмий тадқиқот вазифаларини аниқлаш 10

4

Тадқиқот объекти ва предметини аниқлаш 10

5

Магистрлик диссертацияси мавзуси доирасида   бирламчи маълумотларини топиш 10
6 Магистрлик диссертацияси мавзусини ўрганилганлик даражасини аниқлаш учун  дастлабки адабиётлар рўйхатини шакллантириш

10

7 Тадқиқотнинг илмий фаразини аниқлаш

5

8 Тадқиқотнинг илмий янгилигини аниқлаш

10

9 Тадқиқотнинг амалий аҳамиятини  белгилаш

5

10 Илмий тадқиқот иши мавзусининг долзарблиги бўйича асоснома тайёрлаш

10

11 Магистрант талабанинг шахсий иш режасини тайёрлаш

10

12 ИТИ якуни юзсидан ҳисобот тайёрлаш

  Жами

100

Биринчи босқич магистрант талабалар 1-семестр 4 хафтага режалаштирилган илмий-тадқиқот иши вақтида магистрлик диссертацияси мавзусининг долзарблигини асослаши, диссертациянинг мақсад ва вазифалари, амалий аҳамияти, илмий янгилиги, тадқиқот предмети, объектини белгилаб олиши,  танланган мавзунинг ишланганлик даражасини аниқлаши., тажриба-синов ишларини олиб бориш учун керакли материалларни тайёрлаши керак, ҳамда  кафедра мажлисида танланган мавзунинг долзарблиги, мақсадини асослаб, тузилган режани ҳимоя қила олиши лозим.  

3.2.Илмий фаолиятнинг  II босқичи  (2- семестр)

Илмий фаолият даврида магистратура талабаси тадқиқот предмети,   тадқиқот объекти ва тадқиқот услубларини танлаши лозим Илмий фаолиятнинг  даврида  талаба диссертациянинг асосий қисми бўлиб, унда назарий ва амалий масалалар ёритилади. Қўлланиладиган материаллар услубият, аппаратура,  ускуналар, тизимлар асосланиб батафсил ёритилади. Дастлабки ахборот натижалари келтирилиб ўрганилган манбаалардаги маълумотлар билан қиёсланиб таҳлил қилинади ёки бутунлай янги натижалар (янгиликлар) олинганлиги таъкидланади. Илмий фаолиятнинг    асосий натижаси бўлган диссертация ишининг экспериментал қисми тадқиқот объекти ва предмети ва экспериментал услубларини танлаш ва асослашга  қаратилган бўлиб, ишнинг ҳажми 5-10 бет атрофида бўлиши керак. Талаба илмий фаолият   юзасидан бажарилган ишлари юзасидан 1 семестр давомида икки маротаба кафедра йиғилишида муҳокама қилинади.  Кафедра  йиғилиши қарорига биноан, ҳар бир магистратура талабаси семестр якунида ҳар бир магистратура талабаси илмий фаолиятининг  натижалари бўйича магистратура бўлими томонидан талаба, унинг илмий раҳбари (маслаҳатчи), кафедра мудири иштирокида оммавий тарзда  бажарилган ишлари бўйича ҳисоботи эшитилади. Биринчи босқич магистр талабалар 2-семестрда режалаштирилган илмий-тадқиқот иши вақтида диссертация мавзусининг умуназарий қисми устида ишлашда мавзуга доир адабиётлар, меъёрий ҳужжатлар, илмий мақолалар, статистик маълумотларни таҳлил қилади, уларга нисбатан ўз ёндошувини ёритади. Диссертация мавзусига доир манбаларга аннотация тайёрлайди. Тажриба-синов ишлари дастурини тузишда, тадқиқот усулларини танлашда объект бўйича маълумот беради,  танланган, ишлаб чиқилган  тадқиқот усулларини баён этади. Тажриба –синов ишларини ўтказишда фойдаланиладиган асбоб-ускуналар, кўргазмали материаллар изоҳланади. Тажриба-синов ишларининг натижаларини тахлил қилиш, қайта ишлашда тўпланган материаллар, статистик маълумотлар ва кўрсаткичларни умумлаштиришда, жамлашда қўлланилган услублар берилади. Тажриба-синов ишларининг натижалари тахлил қилинади, қайта ишланади. Магистрлик диссертацияси мавзуси бўйича илмий раҳбар ёрдамида  мақола тайёрланади. Магистрант диссертация мавзусидан келиб чиқиб бир қанча адабиётларни таҳлил қилади ва уларнинг камида бештасига  аннотация тайёрлайди.  Аннотацияда таҳлил қилинган дарслик ёки қўлланманинг қисқача мазмуни, диссертант мавзуси кўтарилган муаммонинг ёритилганлик даражаси, унинг ютуқ ва камчиликлари очиб берилади.

 

Биринчи курс магистрант талабаларининг илмий-тадқиқот бўйича иши рейтинг назорати мезонлари (2- семестр)

 

Бажариладиган ишнинг мазмуни

Рейтинг баллари

1. Диссертация мавзусининг умумназарий муаммоларини ёритиш ( чет эл адабиётлари таҳлили-20 та,жами адабиётлар таҳлили- 40-50тадан кам бўлмаслиги керак)

30

2. Тажриба-синов ишлари дастурини тузиш ва илмий раҳбар томонидан тасдиқлаш.  

20

3. Магистрлик диссертациясининг 1-бобини тайёрлаш (қоралама варианти )

15

4. Магистрлик диссертациясининг 2-боби учун   материалларини  тайёрлаш

15

5. Магистрлик диссертацияси мавзуси бўйича 1 та  мақола тайёрлаш (илмий раҳбар имзоси  билан)

20

6. Бажарилган ишлар юзасидан  ҳисобот тайёрлаш ва кафедрада  муҳокама қилинганлиги ва баҳоланганлиги ҳақидаги йиғилиш баённомасидан кўчирма

  ЖАМИ:

100

 

3.3.Илмий фаолиятнинг  III босқичи  (3- семестр)

Магистратура талабаси Илмий фаолиятнинг III босқичида дастлаб белгиланган дастур асосида тажрибалар, синовлар, кузатув ишлари, тадқиқотнинг бошқа турлари аниқ режага биноан стандарт ёки ностандарт усулда ўтказилганлиги баён этилади. Дастлабки натижаларни қайта ишлаш стандарт ёки ностандарт усулларда математик статистика қоидаларига риоя қилиниб, компьютерда бажарилиши тавсия этилади. Олинган  натижаларнинг ишончлилик даражаси математик статистика мезонлари билан кафолатланади. Омиллар, натижалар орасидаги боғланиш қонуниятлари классик усуллардан ёки компьютердаги дастурлардан фойдаланиб тузилади ва экспериментал (тажриба) натижалари назарий конуниятлар билан таққосланиб таҳлил қилинади. Улар асосида тегишли ўрганилаётган объект, жараён, маҳсулот сифати, услубиятлар бўйича хулосалар чиқарилади. Натижалар, график ва жадваллар Давлат стандартлари талаблари ва қоидаларига риоя этган ҳолда расмийлаштирилади. Магистратура талабаси илмий фаолиятнинг III босқичида диссертация ишининг олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси боби: - тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш; тадқиқот жараёнларни изоҳлаш; ва экспериментал қурилма, технологик схемаларни таклиф этиш (3-5 қисм, бўлим ёки параграфлардан иборат бўлиши мумкин) 30-35 бетни ташкил этиши лозим Талаба илмий фаолиятнинг  III  босқичи  юзасидан бажарилган ишлари юзасидан III семестр давомида икки маротаба кафедра йиғилишида муҳокама қилинади. Кафедра йиғилиши қарорига биноан, ҳар бир магистратура талабаси семестр якунида ҳар бир магистратура талабаси илмий фаолиятнинг  III босқичи натижалари бўйича магистратура бўлими томонидан талаба, унинг илмий раҳбари (маслаҳатчи), кафедра мудири иштирокида оммавий тарзда  бажарилган ишлари бўйича ҳисоботи эшитилиб, аттестацияланади. Талаба аттестацияга диссертация ишининг экспериментал қисмини тўлиқ расмийлаштирган ва бошланғич материалларни аттестациялаш ҳайъатига тақдим этиши лозим.          Аттестациялаш фоизда, яъни максимал 50 % микдорида белгиланиб қайд этилади. Аттестациядан ўтган талаба магистратура бўлимига илмий фаолиятнинг  III босқичи  юзасидан ёзма равишда ҳисоботни ўқув йилининг  IV семестри бошлангунга қадар топшириши  тавсия этилади.

 

Иккинчи  курс магистрант талабаларининг илмий-тадқиқот бўйича иши рейтинг назорати мезонлари (3- семестр)

 

Бажариладиган ишнинг мазмуни

Рейтинг баллари

1. Тажриба-синов ишларини  дастур асосида ўтказиш ва хулосалаш  

20

2. Илмий раҳбар билан олинган натижалар юзасидан  методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

20

3. Магистрлик диссертацияси мавзуси бўйича 1 та  мақола нашр эттириш

20

4. Магистрлик диссертацияси мавзуси бўйича факультет илмий семинарида маъруза қилиш.

20

5. Бажарилган ишлар юзасидан  ҳисобот тайёрлаш ва кафедрада  муҳокама қилинганлиги ва баҳоланганлиги ҳақидаги йиғилиш баённомасидан кўчирма

20

  ЖАМИ:

100

 

 

 

 

 

 

3.4.Илмий фаолиятнинг  IV босқичи  (4- семестр)

3. Илмий-тадқиқот фаолияти мазмуни

 

Фаолият турлари

Семестрлар бўйича юклама

1семестр

2семестр

3семестр

4семестр

1

Магистрлик диссертациясини тайёрлаш

 

 

 

360

 

Магистрлик диссертациясини тайёрлаш (10 ҳафта)

Магистратура талабаси илмий фаолиятнинг  IV босқичида   мавсусига оид материалларни ўрганиш, олинган натижалари ҳамда орттирган амалий кўникмалари асосида лозим топилса, диссертация ишининг кириш қисмининг айрим жойларини ўзгартириши мумкин.  Кириш қисмида  мавзунинг долзарблиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, натижаларнинг ҳаққонийлиги (экспериментал услублар) ва муқобиллиги (натижаларга статистик ишлов бериш), тадқиқот объекти, предмети,  амалий аҳамияти ҳамда диссертация ишининг ҳажми ва структураси кетирилади (3 илова) 4-6 бет. Шу жумладан, диссертация ишининг хулоса қисми ҳам расмийлаштирилади. Диссертация ишида алоҳида боблар ҳам хулоса ва таклифлар билан якунланади, лекин унинг асосийлари ишнинг «хулоса» бўлимида жамланади. Диссертация ишининг хулоса қисмида тадқиқот натижасида чиқарилган хулосалар ва аниқ таклифлар, шу жумладан диссертация ишини бажариш даврида магистрантнинг шахсан эришган натижалари ҳам мужассамлаштирилади, қисқа хулоса ва таклифлар диссертация ишининг айрим боболари якунида ҳам берилади.  Бунда диссертация ишининг «Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси» бобидаги асосланган илмий янгилик ва ютуқлар  аниқ ва рашан ёритилиши лозим. Илмий фаолиятнинг IV босқичида магистратура талабаси диссертация ишини расмийлаштиради. Магистрлик диссертациясининг умумий ҳажми 60-80 варақ матндан  (иловалардан ташқари) иборат бўлиб, А4 (21х29) формат қоғозга компьтерда компьютерда  1,5 интервалда, Times New Roman, 14 шрифтда ёзилган бўлиши шарт. Матннинг чап томони 30 мм, юқори томони 2,5 мм, ўнг томони 1,5 мм ва қуйи томонида  2,5 мм бўш майдон бўлиши керак. Бетнинг тартиб рақами саҳифанинг ости ўртасига қўйилади. Диссертация ишининг иловасида магистрант томонидан бажарилган илмий–тадқиқот ишларининг дастлабки, бошланғич маълумотлар, диссертация ишининг айрим қисмлари учун зарур бўлган кўргазмали чизма, схема, жадвал ва расмлар келтирилади. Талаба илмий фаолиятнинг IV босқичи  юзасидан бажарилган ишлари юзасидан IV семестр давомида икки маротаба кафедра йиғилишида муҳокама қилинади.  Кафедра  йиғилиши қарорига биноан, ҳар бир магистратура талабаси семестр якунида илмий фаолиятнинг  IV  босқичи натижалари бўйича магистратура бўлими томонидан талаба, унинг илмий раҳбари (маслаҳатчи), кафедра мудири иштирокида оммавий тарзда  бажарилган ишлари бўйича ҳисоботи эшитилиб, аттестацияланади. Талаба аттестацияга диссертация ишининг экспериментал қисмини тўлиқ расмийлаштирган ва бошланғич материалларни аттестациялаш ҳайъатига тақдим этиши лозим. . Аттестациядан ўтган талаба магистратура бўлимига илмий фаолиятнинг IV босқичи юзасидан ёзма равишда ҳисоботни ўқув йилининг  якунига қадар топшириши тавсия этилади. Ёзма равишда илмий фаолият ҳисоботини топширмаган магистратура талабаси ўрнатилган тартибга биноан барча фанлар каби академик қарздор ҳисобланади.  

ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

 1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси / Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган. –Т.: Ўзбекистон. 1992-49 б.
 2. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни (Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Т.: Шарқ нашриёт матбаа-концерни. 1997. –Б.20-29.
 3. Ўзбекистон Республикасининг «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Т.:Шарқ нашриёт матбаа-концерни.1997. Б.-31-61.
 1. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим муассасасаларида битирув малакавий ишини тайёрлаш тартиби ҳақида НИЗОМ. - Т.: 2008. – 20 б.
 2. Ўзбекистон Давлат стандарти. Ўзбекистон узлуксиз таълими Давлат стандартлари тизими. Олий таълим. 5140900 – Касб таълими йўналиши бўйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига қўйиладиган талаблар. -  Т.: 2008. – 25 б.
 3. Аристер Н.И., Загузов Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций. -  М.: АОЗТ "ИКАР", 1995.
 4. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. -  М.: Высшая школа, 1973.
 5. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания и правила оформления. -  М.: МАМАРМЕН, 1993.
 6. Кузин Ф.А. Дипломная работа. -  М.: Изд-во МПИ, 1990.
 7. Логика научного исследования. -  М.: Наука, 1965.
 8. Методологические проблемы современной науки. -  М.:Политиздат, 1979.
 9. О порядке подготовки заключения УМО при введении магистерских профессиональных образовательных программ. -  Письмо Госкомвуза России от 23.09.94 № 10-36-322ин/12.
 10. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления. ГОСТ 7.32.81. -  Введ. 01.01.82. -  М.: 1981.
 11. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. -  М.: Мысль,1974.
 12. Соловьев В.И. Гносеологические и психологические аспекты реферирования // Изд. дело. Книговедение. ЦБНТИ печати, 1971, № 7.
 13. Соловьев В.И. О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенности его составления // Научно-техническая информация. -  1981. -  Сер. 1, 1981 № 6.
 14. Швырев B.C. Научное познание как деятельность.-  М., 1984.
 15. www.ppf.uni.udm.ru
 16. www.talant.spb.ru/wald.html
 17. www.school. edu. ru.
 18. www. inter – pedagogika. ru.
 19. www. ppsy.ru.
 20. www.wwings.ru
 21. www.ppf.uni.udm.ru
 22. www.search.re.uz - Ўзбекистоннинг ахборотларни излаб топиш тизими.
 23. www.ictcouncil.gov.uz -Компьютерлаштиришни ривожлантириш бўйича Вазирлар Махкамаси мувоффиқлаштирувчи Кенгашининг сайти
 24. www.ecsoman.edu.ru - Россия Федерация олий ўқув юртларида ўқитилаётган фанлар бўйича ўқув-услубий комплекслар.

 

 

 


Илова-1

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА

МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

 

НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Магистратура бўлими бошлиғи

___________________________

201__ йил «_____» __________

 

I. МАГИСТРАНТНИ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИНИНГ

ШАХСИЙ ИШ РЕЖАСИ

    ________________ йўналиши магистранти _____________________________ (фамилияси, исми-шарифи)   Кафедра ___________________________________________________________

                                 (номи)

Мутахассислик  ____________________________________________________

                                                    (шифри ва номи)

  Диссертация мавзуси________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________     Илмий раҳбар ______________________________________________________ (илмий даражаси, унвони, фамилияси, исми-шарифи)   Илмий маслаҳатчи __________________________________________________ (илмий даражаси, унвони, фамилияси, исми-шарифи)   Илмий фаолиятни бажариш муддати __________________________________ __________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

«КЕЛИШИЛДИ»

___________ факультет декани

201__ йил «___»_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

_________Магистратура бўлими бошлиғи

201___ йил «___» ___________

 

II. МАГИСТРАНТНИНГ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА УМУМИЙ РЕЖАСИ

 1. Диссертация мавзуси, илмий раҳбар ва маслаҳатчилар_________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ кафедра мажлисида муҳокама қилиниб, тасдиқлашга тавсия этилган 201___ йил «_____» __________ Баённома _____.   Факультет илмий-услубий кенгашида, тасдиқланган 201___ йил «_____» __________  Баённома _____.  
 1. Ўқув режаси бўйича илмий фаолиятни ишлаб чиқариш корхоналари ва илмий-тадқиқот муассасаларида ўтиш муддатлари:

Бошланиши 201__ йил «___» _______

                                                                        Тугатиш      201__ йил «___» _______

  Диссертацияни тайёрлаш муддати:        201___ йил «___» ____________  
 1. Диссертацияни ҳимоя қилиш муддати: 201___ йил «___» ____________
    Кафедра мудири ______   _______________________________________ (имзо)                               (фамилияси, исми-шарифи)   Илмий раҳбар     ______   _______________________________________ (имзо)                               (фамилияси, исми-шарифи)   Магистрант        ______   _______________________________________ (имзо)                               (фамилияси, исми-шарифи)  

 

 

 

 

 

 

III. МАГИСТРЛИК  ДИССЕРТАЦИЯ МАВЗУСИНИНГ АСОСНОМАСИ

1. Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Магистрлик диссертациясининг мақсади ва вазифалари_______________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Мавзунинг ўрганилганлик даражаси ______________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Тадқиқот объекти ______________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Тадқиқот предмети____________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Тадқиқотнинг назарий асослари_________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Тадқиқотнинг илмий янгилиги ____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. Тадқиқотнинг амалий аҳамияти ___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Кутилаётган натижалар ва муаммо ечимлари________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Магситрлик диссертациясининг структуравий тузилиши ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________     Илмий раҳбар ___________________________________________________ (фамилияси, исми-шарифи)     Магистрант ___________________________________________________ (фамилияси, исми-шарифи)        

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС

ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ  ДАВЛАТ  ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

 

Магистратура бўлим бошлиғи

М. Эсанов _____________

2014 йил __  ________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________нинг

(талабанинг Ф.И.Ш)

_____________________мутаҳассислиги бўйича

20__-20__ўқув йилларига мўлжалланган

ШАХСИЙ КАЛЕНДАРЬ ИШ РЕЖАСИ

    Мазкур иш режа  ________________________ кафедрасининг 2014 йил “___”               ___________даги _____ -сон йиғилишида муҳокама қилинди.   Кафедра мудири:     _________________________                   ____________ (Ф.И.О)                                           (имзо)   Режа билан таништирилди:   Илмий рахбар:             _________________________                       ____________ (Ф.И.О)                                               (имзо) Магистратура талабаси:  _________________________                   ____________ (Ф.И.О)                                               (имзо) Иш режадаги "Талабанинг ўқув-услубий, илмий-тадқиқот, диссертацияни тайёрлаш, педагогик ва малакавий амалиёт фаолияти бўйича календарь иш режаси" магистратура талабасининг бутун, магистратурада ўқиши давомидаги фаолиятини ташкил этиш учун мўлжалланган булиб, у магистратура талабасини қуйидаги ёъналишлар бўйича мажбурий фаолияти ва уларни бажарилиш муддатларини белгилаб беради: ўқув ва ўқув-услубий ишлар; илмий-тадқиқот ишлари; илмий-педагогик ишлар; малакавий амалиёт фаолияти. "Магистрлик диссертациясини бажаришнинг календарь режаси" магистрлик диссертациясини магистратурада ўқиш давомида тайёрлашга мўлжалланган ишлар кетма-кетлиги ва уларнинг таркибини белгилайди. Режада қайд этиладиган ишларни талаба илмий рахбар билан келишган холда тайёрлаши ва баён этиши керак

I боб. Талабанинг ўқув-услубий, илмий-тадқиқот, педагогик ва малакавий амалиёт фаолияти буйича календарь иш режаси

  1. Ўқув ва ўқув-услубий ишлар
Чора-тадбир номи

Бажарилиш муддати

Изох
1. Назарий таълим 1-3-семестрлар 1-3-семестрлар хафтасига соатдан
2. Мустақил таълим учун ўқув топшириқларини бажарилиши Ўқув даври мобайнида Ҳар бир фаннинг ўқув режасига мувофик
3. Ўқув фанларидан реферат, маърузалар тайёрлаш 1-3-семестрлар Ҳар бир фаннинг ўқув режасига мувофиқ
4.

Мутахассислик фанпар бўйича:

-        Ўқув топшириқларни тўплами

3-семестр охиригача Анқ бир ўқув фани бўйича

-        Масала ва топшириқлар тўплами

Аниқ бир ўқув фани бъйича

-        Кейслар ишлаб чикиш

Шартнома тузилган ташкилотлар материаллари асосида
5. Давлат аттетациясидан ўтиш 4-семестр тугаганидан  сўнг Ўқув жараёни жадвали асосида
  2. Илмий-тадқиқот ишлари
Т/р Чора-тадбир номи

Бажарилиш муддати

Изох
1. Диссертациясини танлаш ва мавзусини тасдиқлатиш 1 семестр бошида Илмий рахбар маслахати буйича
2. Магистрлик диссертацияси мавзуси бўйича мақолаларни тайёрлаш ва нашр этиш Ўқув даври мобайнида  (дастлабки ҳимояга киргунга қадар) 2 та мақоладан кам эмас (тезис)
3. Амалиётга боғлик муаммоларни ўрганиб, уларни илмий хал қилиш бўйича аниқ тавсиялар ишлаб чиқиш 1-3 семестр  
4. Танланган тадқиқот мавзуси бўйича илмий-тадқиқот, тажриба синов ишларини ўтказиш Ўқув даври мобайнида Тадқиқот дастурига мувофик
5. Магистрлик диссертациясини тугаллаш 4 семестр охирида  
6. Магистрлик диссертациясини ҳимоялаш 4 семестр охирида Ўқув жараёни ўқув графиги бўйича
7. Кафедранинг илмий ва инновация тадқиқотлари ва хўжалик шартнома ишларида иштирок этиш Ўқув даври мобайнида Илмий рахбар маслахати бўйича
8. Талабалар ва ёш олимлар илмий конференцияларида иштирок этиш Ўқув даври мобайнида Илмий маъруза ёки мақола билан
9. Талабалар фан олимпиадаларида иштирок этиш Ўқув даври мобайнида Илмий рахбар тавсияси асосида
10. Илмий тўгарак ва семинар ишларида фаол иштирок этиш Ўқув даври мобайнида Тадқиқот мавзуси бўйича

                                                        3. Илмий- педагогик ишлар  
Чора-тадбир номи

Бажарилиш муддати

Изох
1. Кафедранинг етакчи профессор- ўқитувчиларининг ўқув машғулотларига қатнашиш 1-3 семестр Ўқув машғулотлари бакалавриат (коллеж, лицей) да илмий рахбар маслахати ва кафедранинг қарори бўйича ўтказилади
2. Академик гурухларда машғулотлар ўтказиш (илмий рахбар ёки етакчи профессор-ўқитувчилар иштирокида)
3. Фанлар бўйича педагогик технологияларни ишлаб чиқиш ва ўқув- услубий тўпламларни тайёрлашда иштирок этиш 2-3 семестр Аниқ ўқув фани бўйича
4. Бакалавриат талабалари билан ўқув- маслахат ва тарбиявий ишларни ўтказиш 1-3 семестр Факультет деканати тавсияси асосида
   

4. Малакавий амалиёт фаолияти

 
Чора-тадбир номи

Бажарилиш муддати

Изох
1. Илмий-тадиқот ва малакавий амалиёт фаолиятини ўтказиш учун ташкилот (корхона, бўлинма) билан шартнома тузиш. (Шартномани тузишда олий таълим муассасаси рахбарияти ва илмий рахбар магистратура талабасига амалий ёрдам кўрсатади) Магистратурага қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ расмийлаштирилгандан сўнг 1 ой мобайнида Магистратура талабаси бутун ўқув даври мобайнида илмий- тадкилот ва амалий фаолиятини бевосита шартнома тузилган ташкилот (корхона, бўлинма) билан алоқада амалга оширади
2. Шартнома тузилган ташкилотда малакавий амалиёт ўтиш 4 семестр   Ўқув режа асосида
3. Тадқиқот мавзуси бўйича тақдимотни тайёрлаш 4 семестр, малакавий амалиёт тугаганидан сўнг Амалиёт рахбари иштирокида, график бўйича
 

II боб. Магистрлик диссертациясини бажаришнинг календарь режаси

 

Иш босқичлари ва тадбирларнинг асосий мазмуни

Бажариш

муддати

Натижалар: бажарилганлиги бўйича белги

  1. Тадқиқот ўтказишга тайёргаолик
1. Тадқиқот объекти ва мавзусини аниқлаш

2014 йил сентябрь,  декабрь

2. Тадқиқот мавзусини танлаш      

2014 йил декабрь

3.

Танланган мавзу бўйича библиография ва ахборот ресурслар, кутубхона фондлари ва электрон ресурслари билан танишиш

Библиографик  рўйхат  тузиш

Доимий

4. Кафедрада мавзуни тасдиқлатиш           2014 йил 5 декабрь  
5. Ахборот манбалари ва хужжатларини (адабиёт ва электрон ресурслар) чуқур ўрганиш Библиографик рўйхатга кўшимча адабиётларни киритиш Конспект, аннотация ва тақризларни тайёрлаш Библиографик тахлил тузиш. Тадқиқот учун зарур бўлган усул ва ёъналишлар рўйхатини тузиш Келтирилган усул ва ёъналишларни ўрганиб чиқиш, улардан асосий ва ёрдамчиларини шахсий тадқиқот ўтказиш учун танлаш

Режа асосида доимий

>

6. Илмий-тадқиқот муаммосини шакллантириш ва тавсифлаш. Тадқиқот жараёнида жавоблар олинадиган саволларни тузиш

2014 йил декабрь

7. Тадқиқот долзарблиги, янгилиги ва амалий аҳамиятга эгалигини асослаш. Тадқиқот мавзуси бўйича мавжуд вазиятлар классификацияси ва нуқтаи назарлар киёсий тахлилини амалга ошириш. Хулосаларда муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий (назарий) жиҳатдан янгилик аломатлари, тадқиқот мавзусини долзарблигини акс эттириш. Замонавий холатдаги масалалар тахлилини амалда кўриш. Хулосаларда амалий (кўшимча) жихатдан янгилик аломатлари, тадқиқот мавзусининг долзарблигини акс эттириш.

2014 йил декабрь          2015 йил январь

 
8. Тадқиқот объектининг фарқловчи хусусиятларини аниқлаш ва шакллантириш       2014 йил декабрь

9. Ишчи гипотезани суриш ва шакллантириш         Режа асосида    
10. Хал бўлиши керак бўлган топширикларни шакллантириш ва мақсадни ҳамда жавоб олиши керак бўлган тадқиқот саволларини аниқлаш.

2014 йил декабрь         2015 йил январь

.

11. Тадқиқот ҳажми, назарий ва тажрибавий материалларни танлаш тамойил (пиринципини) аниқлаш

2014 йил декабрь         2015 йил январь

12 Терминалогияни аниқлаш. Қўлланиладиган терминлар (атамалар) картотекасин очиш. Карточкаларга уларнинг мазмунини киритиб  бориш

Доимий

  II.  Илмий- тадқиқот ишларни режалаштирнш
1 Тадқиқот календарь (дастури) режасини тузиш. Тадқиқот босқичларини  кетма-кетлигини ва бажарилиш муддатини. ҳамда унинг айрим босқичлари ва масалаларини аниқлаш. Тушунтириш хатини тайёрлаш.

2014 йил декабрь            2015 йил январь

 
2. Магистрлик диссертациясининг структура-мантиқий схемасини тузиш.

III. Тадқиқотни амалга ошириш: материаллар йиғиш (ёки тажриба синовлар ўтказиш
1. Мақсад, масалалар ва гипотезага мувофиқ тадқиқот усулини танлаш ва асосламоқ (процетура услуби, усули, асбоблари)

2015-йил январь

 
2. Тадқиқот терминологиясини аниқлаш: асосий тушунчаларни аниқланишини тахлил этиш, солиштириш, классификациялаш, умумлаштириш ва бошкалар орқали терминологияга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш Натижаларни қайд қилиш ва расмийлаштириш

2015-2016 йил

3. Танланган илмий услубларни қўллаб, таклиф этилаётган, олға сурилаётган гипотезани исботлайдиган, янги илмий ахборотни тадқиқот ўтказиш асосида олиш: Тажриба синовларни ўтказиш. Олинган маълумотларни дастлабки тизимлаштиришини ўтказиш Тажриба синов материалларини йиғиш Маълумотларни умумлаштириш, мавжуд маълумотлар билан солиштириш, тахлил килиш ва интерпертациясини ўтказиш, улар қандай маъно беришини аниқлаш

2015- 2016- йил

4. Олинган маълумот (натижалар)ни янгилик, объективлик ва шубхасизлик, ишончлилик ва бутунлик (тўлиқлик) талабларига жавоб беришини текшириш. (Бунда математик статистика усулларини қўллаш)

2015 – 2016 - йил

5. Маълумот ва натижалар тахлили тугалланган деган қарорга келиш: а)     Асосий иш қисмини тугаган деб билиш; б)     Маълумотларни қўшимча йиғиш ва танлаб олиш (саралаш)          2015 – 2016 - йил

6. Диссертациянинг асосий қисмини ёзиш         2015 – йил

7. Ҳар бир иш қисмини (бўлимини) тугаллангани ва бутун иш ҳажмидаги ишончлилик далилларини қайта текшириш.    
8. Хулосалар ва таклифларни шакллантириш: а) қўйилган муаммонинг мавжудлиги ва ечимини изоҳлаш; б) натижаларни амалий аҳамияти ва олинган натижалардан фойдаланиш бўйиша тавсиялар ишлаб чиқиш.

2015 – 2016 йил

  9     Хулоса ёзиш

Режа асосида

 
10 Олға сурилган гипотезани олинган хулосалар билан солиштириш.

Доимий

11 Мақсад таърифланиши, асосий масалалар ва уларни хулосаларга мослигини аниқлаш.

Режа асосида

12 Диссертация ишига кириш қисмини ёзиш     2015 –йил

 

IV. Илмий-тадқиқот ишларни натижаларини расмийлаштириш

 
1 Иш текистини дастлабки вариантини тайёрлаш  

2015- йил

     
2 Ишни илмий рахбарга тақдим этиш

2015- йил

     
3 Илмий рахбарнинг ўзгартиришларини фикр мулоҳазаларини ҳисобга олиб ишни қайта кўриб чиқиш ҳамда ишга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш 2015 – 2016 - йил  
4 Диссертацияни талабга мувофиқ расмийлаштириш   2016- йил февраль, май        
  V. Илмий-тадқиқот ишининг натижаларини химояга тақдим этиш  
1 Диссертацияга  аннотация тайёрлаш

2016- йил

     
2 Диссертацияга 2 та (ички ва ташки) тақриз олиш  

2016- йил

 
3 Диссертацияга илмий рахбарнинг тақризини олиш

            2016- йил
     
4 Кафедра мудиридан диссертацияни ҳимоя қилишга руҳсат олиш

2016- йил

 
5 Кўпи билан 20-дақиқалик маъруза ва тақдимот материалларини (слайдлар) тайёрлаш

2016- йил

       
6 Диссертация ишини дастлабки ҳимоясини кафедра(лар)дан (ишлаб чиқариш корхона- ташкилотдан) ўтиш   2016- йил  май    
7 Дастлабки ҳимояда берилган таклиф ва тавсияларнинг зарур қисмларини диссертация ишига киритиш   2016- йил май  
8 Расмий ҳимоя учун тегишли хужжатларни расмийлаштириш ва топшириш 2016- йил июнь    
    Ушбу иш режа шакли олий таълим муассасаси (факультет)нинг ўқув-услубий кенгаш йигилишида муҳокама қилинган ва 20    йил     да        -сон маъқулланган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илова -2

МАГИСТРАНТНИНГ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИ БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАЛАБЛАРИ

 1. 1.      Илмий фаолият блоки талаблари:
Илмий тадқиқот ишлари: - мустақил илмий фаолиятни амалий кўникмаларини шакллантириш; - замонавий ахборот технологияларнингвоситаларини қўллаб илмий ишларни ёзиш ва чоп қилиш билим ва кўникмаларни шакллантириш; - янги техника, технология илм ютуқларини ўрганиш ва магистрлик диссертациясини бажариш. Илмий педагогик фаолият: - замонавий педагогик ва ахборот технологияларни қўллаб ўқув-тарбиявий ишларни фаоллаштириш кўникмаларни шакллантириш; - ўқув жараёнининг илмий-услубий томондан таъминлашни ташкил қилиш билим ва кўникмаларни шакллантириш. Магистрлик диссертацияси талаблари: - долзарб муаммолари тегишли соҳанинг (йўналиш) бўйича илмий, илмий-услубий (педагогик), илмий-техник (технологик) масалаларини ечишга йўналтирилиши; - замонавий техника, технологик, илм-фан иқтисодиётни ривожланиш даражасига мос равишда олиб борилиши: - мустақил равишда илмий изланишлар олиб бориши, касбий           муаммолар бўйича масалаларни еча олиши, илмий натижаларни таҳлил, хулоса қилиш. -тегишли мутахассисликлар бўйича магистрлар тайёрлаш Давлат таълим стандартлари асосида тузилади.
 1. 2.      Илмий фаолият мазмуни:
     Илмий-тадқиқот фаолиятининг мазмуни: -     танланган мавзу бўйича мавжуд тўпланган илмий материалларни таҳлил қилиш ва илмий изланишлар йўналишларини аниқлаш; -     илмий изланишларни назарий қисмини бажариш; -     танланган мавзу бўйича амалий ҳисоб ишларини бажариш, тегишли параметрларни асослаш; -     тажрибавий изланишларни амалга ошириш ва назарий натижалар билан таққослаш; -     тавсиялар бериш. Илмий-педагогик фаолият мазмуни: - олий таълим меъёрий ҳужжатлар билан танишиш; - ўқув жараёни ва уни услубий таъминотини билиш; - тажрибали ўқитувчилар дарсига қатнашиш ва тажриба орттириш; - танланган мавзу бўйича очиқ дарс ўтиш; - педагогик технологиялар, рейтинг тизимини ўзлаштириш; -таълим-тарбия ишларини олиб бориш; Магистрлик диссертация мазмуни: - мавзуни танлаш ва асослаш; - адабиётлар бўйича маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш; - илмий изланишлар масалаларини қўйиш; - илмий изланишларни амалга ошириш (назарий, амалий, тажрибавий, услубий, иқтисодий ва бошқалар); - илмий натижаларнинг таҳлили ва хулосалар қилиш.

 

 

 

 

 

Илова -3

ДАРС ТАҲЛИЛИ

Ўқитувчи ___________________________________________ Босқич  _______________________________________________________________ Машғулот номи ________________________________________________________ Машғулотда қатнашадиган талабалар сони _________________________________ Машғулот ўтган куни ___________________________________________________ Вазифалари, мақсади ____________________________________________________ Машғулотнинг бориши ва мазмуни _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ўқитишнинг усули ва имкониятлари ______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Янги мазмуни баён этиш усули ва талқин этиш _____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Савол-жавоб усуллари __________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Уй вазифасининг таҳлили _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ўқитувчининг иш тажрибасига қўйилган баҳо ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дарс ютуқлари _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хулоса ва таклифлар

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Таҳлил қилувчи ______________________ Таҳлил билан танишув_________________