Ilmiy-tadqiqot faoliyati

2016-2017 o'quv yili

Xorijiy jurnallarda Parpieva N.T. О наиболее эффективных методах обучения математике с использованием ИОР//Проблеми педагогика, 2016, стр. 14-16; Madrahimov R. European Journal of Mathematics and Computer Science, No. 3, Vol. 3. UK, 2016 Muxamadiev F.G’.Some topological properties of the spaces expX, X and NX//Mathematica Moravica (Vol. 20:2 (2016)), pp.167-175. Respublika jurnallarda Turgunbayev R.M.Uchburchaklarning tenglik alomatlari haqida//FMI. 2016. №4, 30-35 b. Madirimov M.M. Matematik tafakkur sohibi//Pedagogika, 2016/3, 133-135 b. Jurayev T.F. О свойствах некоторых компактов вида F(X)//Uzbek Mathematical Journal, 2017, c.67-76 Jurayev T.F. .Pedagogning mazmunli ilm yo'li//Pedagogika, 2016/4, 132-133 b. Madrahimov R. Loran qatorining Cn fazodagi ayrim analoglari//Ilm Sarchashmalari, 2016-5, 8-12 b. Muxamadiev F. G’.Некоторые Кардинальные и Топологическое Свойства Nφ t -Ядра Пространства X//Вестник НУУз, (No 2/2), 2016 стр. 87-91 Xujaev A.A.O'quvchilarda fazoviy jismlarning geometrik obrazlarini shakllantirishda CABRI 3D dasruridan foydalanish//TDPU Ilmiy Axborotlari, 2016/2 Хўжаев А. Применение компьютерной визуализации в преподавании геометрии//Pedagogika, 2016. 5-son, 74-78 b. kafedra a'zolari qatnashgan konferensiyalar Xalqaro the V International Scientific Conference “Asymptotical, Topological and Computer Methods in Mathematics” devoted to the 85 anniversary of Academician M. Imanaliev, September 13, 2016 Bishkek Prague Topological Symposium, Czech Republic. Juli 2016 37th International Conference on “Quantum Probability and Read Topics”, Malaysia, 22-26 avgust 2016 international scientific conference "modern problems of applied mathematics and information technologies – al-khorezmiy 2016" 9-10 november, 2016 международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития высшего оьразования в современной конкурентной среде». Шымкент. 2017. 30-март Respublika Respublika oliy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent. 2017 y. 15-mart. «Замонавий топология муаммолари ва татбиқлари» номли чет эл олимлари иштирокида илмий конференция. Toshkent. 2017 yil. 12-13-may. Dinamik sistemalarning dolzarb muammolari va ularning tadbiqlari. Toshkent. 2017. 1-3 may